TANEČNÍ AKTUALITY

Co hoří

Jiří Bubeníček přestupuje do Drá?ďanDlouholetý sólista hamburského baletu Johna Neumeiera, český tanečník Jiří Bubeníček (bratr Otto Bubeníčka, takté? v hamburském baletu), nastupuje od nové divadelní sezóny jako hlavní sólista do Drá?ďanského baletu. U Johna Neumeiera Jiří Bubeníček působil od roku 1993. Letos v červenci jako první a jediný Čech hostoval v Paří?ské opeře jako Armand v Dámě s kaméliemi. Přejeme mu v Drá?ďanech hodně ?těstí !
Pronájem taneční zku?ebny Taneční zku?ebna o rozměrech 6 x 11 m s velkoplo?nými zrcadly a baletní tyčí je určena pro ve?keré pohybové aktivity, díky kvalitní parketové podlaze je vhodná i pro stepaře. Dostatek denního světla zaji??ují 3 velká ateliérová okna a je tedy mo?né tento prostor vyu?ít i jako fotoateliér. Zku?ebna je vybavena zvukovou aparaturou (vč. CD a MD přehrávače), klimatizací, ?atnou a sociálním příslu?enstvím se sprchou.
Adresa: Taneční studio XIV. Praha 5 ? Smíchov, Zborovská 22
Ve?keré dal?í informace
e-mail: crock14@volny.cz
www.crock14.cz
JiĹ?Ă­ BubenĂ­Ä«ek pĹ?estupuje do DrĂ·?ĬanDlouholetĂ˝ sĂłlista hamburskĂ?ho baletu Johna Neumeiera, Ä«eskĂ˝ taneÄ«nĂ­k JiĹ?Ă­ BubenĂ­Ä«ek (bratr Otto BubenĂ­Ä«ka, taktĂ?? v hamburskĂ?m baletu), nastupuje od novĂ? divadelnĂ­ sezĂłny jako hlavnĂ­ sĂłlista do DrĂ·?ĬanskĂ?ho baletu. U Johna Neumeiera JiĹ?Ă­ BubenĂ­Ä«ek pĹŻsobil od roku 1993. Letos v Ä«ervenci jako prvnĂ­ a jedinĂ˝ Ħech hostoval v PaĹ?Ă­?skĂ? opeĹ?e jako Armand v DĂ·mÄ? s kamĂ?liemi. PĹ?ejeme mu v DrĂ·?Ĭanech hodnÄ? ?tÄ?stĂ­ !
PronĂ·jem taneÄ«nĂ­ zku?ebny TaneÄ«nĂ­ zku?ebna o rozmÄ?rech 6 x 11 m s velkoplo?nĂ˝mi zrcadly a baletnĂ­ tyÄ«Ă­ je urÄ«ena pro ve?kerĂ? pohybovĂ? aktivity, dĂ­ky kvalitnĂ­ parketovĂ? podlaze je vhodnĂ· i pro stepaĹ?e. Dostatek dennĂ­ho svÄ?tla zaji??ujĂ­ 3 velkĂ· ateliĂ?rovĂ· okna a je tedy mo?nĂ? tento prostor vyu?Ă­t i jako fotoateliĂ?r. Zku?ebna je vybavena zvukovou aparaturou (vÄ«. CD a MD pĹ?ehrĂ·vaÄ«e), klimatizacĂ­, ?atnou a sociĂ·lnĂ­m pĹ?Ă­slu?enstvĂ­m se sprchou.
Adresa: Taneīní studio XIV. Praha 5 ? Smíchov, Zborovsk÷ 22
Ve?kerĂ? dal?Ă­ informace
e-mail: crock14@volny.cz
www.crock14.cz
Ä«ervenec 06
KyliĂ·nĹŻvsoubor NDT III konÄ«Ă­ProslulĂ˝ soubor Nederlands Dans Theater III, kterĂ˝ pĹ?ed patnĂ·cti lety zalo?il JiĹ?Ă­ KyliĂ·n jako platformu pro stĂ·rnoucĂ­ vynikajĂ­cĂ­ taneÄ«nĂ­ky, je od 1. Ä«ervence 2006 zru?en. NizozemskĂ· vlĂ·da si prĂ˝ nemĹŻ?e dovolit podporovat soubor, kterĂ˝ se ocitl ve velkĂ˝ch finanÄ«nĂ­ch obtĂ­?Ă­ch, a vedenĂ­ rozhodlo o jeho rozpu?tÄ?nĂ­. PoslednĂ­ oficiĂ·lnĂ­ vystoupenĂ­ souboru se konalo 28. Ä«ervna ve VĂ­dni v rĂ·mci festivalu ImPuls Tanz-Festival.
Souborem NDT III pro?li napĹ?Ă­klad Egon Madsen, GĂ?rard LemaĂ?tre, Luciana Savignano, Gerald Tibbs nebo Gioconda Barbuto. Spolupracovali s nĂ­m nejvĂ˝znamnÄ?j?Ă­ modernĂ­ choreografovĂ? a pĹ?edstavenĂ­ mÄ?la po celĂ?m svÄ?tÄ? velikĂ˝ ohlas. NeÄ«ekanĂ˝m koncem NDT III je rozhoĹ?Ä«ena odbornĂ· veĹ?ejnost i sami taneÄ«nĂ­ci. Soubor teĬ tvoĹ?Ă­ Ä«tyĹ?i Ä«lenovĂ?, na prvnĂ­m mĂ­stÄ? jedna z nejvĂ˝znamnÄ?j?Ă­ch nÄ?meckĂ˝ch taneÄ«nic, WiesbadenskĂ· rodaÄ«ka Sabine Kupferberg, man?elka JiĹ?Ă­ho KyliĂ·na. Snad proto vÄ?nuje udĂ·losti znaÄ«nou pozornost nÄ?meckĂ˝ tisk a pĹ?ipomĂ­nĂ· zĂ·sluhy souboru.
?PĹ?ed patnĂ·cti lety se od toho mnoho neoÄ«ekĂ·valo. JiĹ?Ă­ KyliĂ·n dovedl kdysi mdlĂ? Nederlands Dans Theater ke svÄ?tovĂ? proslulosti, pak zalo?il druhou sekci, NDT II pro mladĂ? taneÄ«nĂ­ky. V NDT III uvidĂ­ Ä«lovÄ?k prostÄ? o nÄ?co mĂ?nÄ?, soudilo se. MĂ?nÄ? skokĹŻ, mĂ?nÄ? rychlĂ˝ch otoÄ«ek, mĂ?nÄ? virtuĂłznĂ­ho tance. Ale pak, hned u prvnĂ­ho kusu a i u mnoha dal?Ă­ch se ukĂ·zalo nÄ?co jedineÄ«nĂ?ho: zdĂ·lo se, ?e zaplĹ?ujĂ­ trhlinu, mezeru, ve kterĂ? se minulost a souÄ«asnost zpĹ?Ă­tomĹ?ujĂ­ v jedinĂ?m Ä«ase. Pro v?echny svÄ?toznĂ·mĂ? choreografy, kteĹ?Ă­ se NDT III pracovali, Forsytha, Matse Eka, Hans van Manena nebo samotnĂ?ho KyliĂ·na, se vÄ?k protagonistĹŻ stal zvlĂ·?tnĂ­m zdrojem inspirace. Jak mĹŻ?e Ä«lovÄ?k dĂ·t vzniknout tanci na jevi?ti, i kdy? se tu nekonĂ· ?Ă·dnĂ˝ velkĂ˝ pohyb: to bylo jedineÄ«nĂ? umÄ?nĂ­ NDT III. To je umÄ?nĂ­, kterĂ? teprve ve stĂ·Ĺ?Ă­ dozrĂ·vĂ· k opravdovĂ? velikosti,? pĂ­?e napĹ?Ă­klad list Welt am Sonntag.
Po finanÄ«nĂ­ strĂ·nce zlomil souboru vaz choreografickĂ˝ projekt Roberta Wilsona ?2 Lips and Dancers and Space?, se kterĂ˝m chtÄ?li vyrazit na roÄ«nĂ­ turnĂ?. Jen?e nĂ·klady na provedenĂ­ byly tak velikĂ?, ?e je ?Ă·dnĂ? divadlo nechtÄ?lo riskovat, a projekt byl naprosto ztrĂ·tovĂ˝.
TaneÄ«nĂ­ci nemĂ­nĂ­ ani teĬ slo?it ruce v klĂ­n, JiĹ?Ă­ KyliĂ·n s nimi chce v ĦechĂ·ch natoÄ«it film a plĂ·nuje vlastnĂ­ nezĂ·vislĂ˝ projekt s Niklasem a Matsem Ekem, Sabinou Kupferberg a Egonem Madsenem, kterĂ˝ by mÄ?l mĂ­t premiĂ?ru v roce 2007 ve ?vĂ?dsku. Ale taneÄ«nĂ­ soubor, kterĂ˝ byl ĂştoÄ«i?tÄ?m pro stĂ·rnoucĂ­ hvÄ?zdy a kde mohli taneÄ«nĂ­ci dĂ·l pĹ?edĂ·vat svĂ? vyzrĂ·lĂ? umÄ?nĂ­, i kdy? je tÄ?lesnĂ· sĂ­la zaÄ«ala opou?tÄ?t, tomu je definitivnÄ? odzvonÄ?no.
červenec 06
Kyliánůvsoubor NDT III končíProslulý soubor Nederlands Dans Theater III, který před patnácti lety zalo?il Jiří Kylián jako platformu pro stárnoucí vynikající tanečníky, je od 1. července 2006 zru?en. Nizozemská vláda si prý nemů?e dovolit podporovat soubor, který se ocitl ve velkých finančních obtí?ích, a vedení rozhodlo o jeho rozpu?tění. Poslední oficiální vystoupení souboru se konalo 28. června ve Vídni v rámci festivalu ImPuls Tanz-Festival.
Souborem NDT III pro?li například Egon Madsen, Gérard Lemaître, Luciana Savignano, Gerald Tibbs nebo Gioconda Barbuto. Spolupracovali s ním nejvýznamněj?í moderní choreografové a představení měla po celém světě veliký ohlas. Nečekaným koncem NDT III je rozhořčena odborná veřejnost i sami tanečníci. Soubor teď tvoří čtyři členové, na prvním místě jedna z nejvýznamněj?ích německých tanečnic, Wiesbadenská rodačka Sabine Kupferberg, man?elka Jiřího Kyliána. Snad proto věnuje události značnou pozornost německý tisk a připomíná zásluhy souboru.
?Před patnácti lety se od toho mnoho neočekávalo. Jiří Kylián dovedl kdysi mdlé Nederlands Dans Theater ke světové proslulosti, pak zalo?il druhou sekci, NDT II pro mladé tanečníky. V NDT III uvidí člověk prostě o něco méně, soudilo se. Méně skoků, méně rychlých otoček, méně virtuózního tance. Ale pak, hned u prvního kusu a i u mnoha dal?ích se ukázalo něco jedinečného: zdálo se, ?e zaplňují trhlinu, mezeru, ve které se minulost a současnost zpřítomňují v jediném čase. Pro v?echny světoznámé choreografy, kteří se NDT III pracovali, Forsytha, Matse Eka, Hans van Manena nebo samotného Kyliána, se věk protagonistů stal zvlá?tním zdrojem inspirace. Jak mů?e člověk dát vzniknout tanci na jevi?ti, i kdy? se tu nekoná ?ádný velký pohyb: to bylo jedinečné umění NDT III. To je umění, které teprve ve stáří dozrává k opravdové velikosti,? pí?e například list Welt am Sonntag.
Po finanční stránce zlomil souboru vaz choreografický projekt Roberta Wilsona ?2 Lips and Dancers and Space?, se kterým chtěli vyrazit na roční turné. Jen?e náklady na provedení byly tak veliké, ?e je ?ádné divadlo nechtělo riskovat, a projekt byl naprosto ztrátový.
Tanečníci nemíní ani teď slo?it ruce v klín, Jiří Kylián s nimi chce v Čechách natočit film a plánuje vlastní nezávislý projekt s Niklasem a Matsem Ekem, Sabinou Kupferberg a Egonem Madsenem, který by měl mít premiéru v roce 2007 ve ?védsku. Ale taneční soubor, který byl útoči?těm pro stárnoucí hvězdy a kde mohli tanečníci dál předávat své vyzrálé umění, i kdy? je tělesná síla začala opou?tět, tomu je definitivně odzvoněno.
Ĺ?Ă­jen 2006
VolnĂ? mĂ­sto pedagoga taneÄ«nĂ­ho oboru na ZU?ZĂ·kladnĂ­ umÄ?leckĂ· ?kola MoravskĂ· TĹ?ebovĂ·
pĹ?ijme uÄ«itelku / uÄ«itele taneÄ«nĂ­ho oboru.

NĂ·stup mo?nĂ˝ ihned!

Po?adovanĂ? vzdÄ?lĂ·nĂ­: taneÄ«nĂ­ konzervatoĹ? nebo praxe v oboru.

?kola sĂ­dlĂ­ v novÄ? zrekonstruovanĂ˝ch prostorĂ·ch moravskotĹ?ebovskĂ?ho zĂ·mku. Mo?nost zĂ­skĂ·nĂ­ bytu.

Kontakt:
e-mail: zus-moravskatrebova@quick.cz
tel.: 461 311 709, mob.: 608 978 035
www.zusmt.cz
lĂ?to 2006
ZahraniÄ«nĂ­ vystoupenĂ­ baletu NDBalet ND vystoupil 6.Ä«ervence na festivalu v RavennÄ?, kterĂ˝ je letos vÄ?novanĂ˝ pĹ?edev?Ă­m Mozartovi. Volba pĹ?edstavenĂ­ tedy byla jasnĂ· - v Palazzo Mauro de AndrĂ? bylo uvedeno pĹ?edstavenĂ­ Mozart?Mozart!, kterĂ? mÄ?lo premiĂ?ru v NĂ·rodĂ­m divadle 2. kvÄ?tna a obsahuje choreografie Petite Mort JiĹ?Ă­ho KyliĂ·na a Requiem Petra Zusky. V nÄ?kolika nĂ·sledujĂ­cĂ­ch dnech nav?tĂ­vĂ­ soubor italskĂ· mÄ?sta Civitanova Marche, Sassuolo, Busseto a Bassano, kde kromÄ? zmĂ­nÄ?nĂ˝ch choreografiĂ­ uvede takĂ? Mariin sen P.Zusky a Stamping Ground J.KyliĂ·na.
Balet ND se takĂ? zúīastnĂ­ mezinĂ·rodnĂ­ho festivalu Spafest 2006 v anglickĂ?m Kentu, kde se 4. srpna konĂ· baletnĂ­ galapĹ?edstavenĂ­. VystoupĂ­ na nÄ?m AdĂ?la PollertovĂ· a Alexandre Katsapov s duetem z novĂ?ho Ä«eskĂ?ho baletu ZlatovlĂ·ska Jana Kodeta, a Tereza PodaĹ?ilovĂ· s Michalem ?tĂ­pou, kteĹ?Ă­ zatanÄ«Ă­ velkĂ? pas de deux z baletu LouskĂ·Ä«ek-VĂ·noÄ«nĂ­ pĹ?Ă­bÄ?h Yourie VĂ·mose a duet z choreografie Perpetuum Mobile anglickĂ?ho choreografa Christophera Hampsona.
Z Ä«eskĂ˝ch taneÄ«nĂ­kĹŻ, pracujĂ­cĂ­ch v zahraniÄ«Ă­, se festivalu zúīastnĂ­ bratĹ?i Otto a Jan BubenĂ­Ä«kovi, kteĹ?Ă­ jsou v anga?mĂ· v hamburskĂ?m baletu J.Neumeiera.
léto 2006
Zahraniční vystoupení baletu NDBalet ND vystoupil 6.července na festivalu v Ravenně, který je letos věnovaný předev?ím Mozartovi. Volba představení tedy byla jasná - v Palazzo Mauro de André bylo uvedeno představení Mozart?Mozart!, které mělo premiéru v Národím divadle 2. května a obsahuje choreografie Petite Mort Jiřího Kyliána a Requiem Petra Zusky. V několika následujících dnech nav?tíví soubor italská města Civitanova Marche, Sassuolo, Busseto a Bassano, kde kromě zmíněných choreografií uvede také Mariin sen P.Zusky a Stamping Ground J.Kyliána.
Balet ND se také zúčastní mezinárodního festivalu Spafest 2006 v anglickém Kentu, kde se 4. srpna koná baletní galapředstavení. Vystoupí na něm Adéla Pollertová a Alexandre Katsapov s duetem z nového českého baletu Zlatovláska Jana Kodeta, a Tereza Podařilová s Michalem ?típou, kteří zatančí velké pas de deux z baletu Louskáček-Vánoční příběh Yourie Vámose a duet z choreografie Perpetuum Mobile anglického choreografa Christophera Hampsona.
Z českých tanečníků, pracujících v zahraničí, se festivalu zúčastní bratři Otto a Jan Bubeníčkovi, kteří jsou v anga?má v hamburském baletu J.Neumeiera.
podzim 2006
Speciální slevové balíčky na taneční představení v divadle Archa !Na podzim vystoupí v divadle Archa soubory Déja Donné, Ultima Vez (Wim Vandekeybus) a Rosas (Anne Theresa de Keersmaeker). Archa nabízí mo?nost koupení lístků na v?echna tři představení ve speciálním balíčku, díky kterému získáte i lístek na jedno z představení Archa.lab.

Cena 990,- / 590,- student + bonus v podobě jednoho představení Archa.lab zdarma.
U?etříte 230,- / 150,- Kč!

Více o balíčcích i jednotlivých představeních na www.archatheatre.cz
podzim 2006
SpeciĂ·lnĂ­ slevovĂ? balĂ­Ä«ky na taneÄ«nĂ­ pĹ?edstavenĂ­ v divadle Archa !Na podzim vystoupĂ­ v divadle Archa soubory DĂ?ja DonnĂ?, Ultima Vez (Wim Vandekeybus) a Rosas (Anne Theresa de Keersmaeker). Archa nabĂ­zĂ­ mo?nost koupenĂ­ lĂ­stkĹŻ na v?echna tĹ?i pĹ?edstavenĂ­ ve speciĂ·lnĂ­m balĂ­Ä«ku, dĂ­ky kterĂ?mu zĂ­skĂ·te i lĂ­stek na jedno z pĹ?edstavenĂ­ Archa.lab.

Cena 990,- / 590,- student + bonus v podobÄ? jednoho pĹ?edstavenĂ­ Archa.lab zdarma.
U?etĹ?Ă­te 230,- / 150,- KÄ«!

VĂ­ce o balĂ­Ä«cĂ­ch i jednotlivĂ˝ch pĹ?edstavenĂ­ch na www.archatheatre.cz
prosinec 200
Cena Sazky za rok 2006Tanec Praha, společnost Sazka a divadlo Ponec vyhlá?ují dal?í ročník Ceny Sazky za "objev v tanci".
Přihla?ovat se mů?ete ji? nyní a nejpozději do 1.12.2006

Podrobné informace včetně formuláře přihlá?ky naleznete zde:
http://www.divadloponec.cz/cenasazky.php?lang=cs

Neodkládejte přihlá?ení, odborná porota by va?e dílo měla shlédnout nejlépe do konce roku.
prosinec 200
Cena Sazky za rok 2006Tanec Praha, spoleīnost Sazka a divadlo Ponec vyhl÷?ují dal?í roīník Ceny Sazky za "objev v tanci".
PĹ?ihla?ovat se mĹŻ?ete ji? nynĂ­ a nejpozdÄ?ji do 1.12.2006

PodrobnĂ? informace vÄ«etnÄ? formulĂ·Ĺ?e pĹ?ihlĂ·?ky naleznete zde:
http://www.divadloponec.cz/cenasazky.php?lang=cs

NeodklĂ·dejte pĹ?ihlĂ·?enĂ­, odbornĂ· porota by va?e dĂ­lo mÄ?la shlĂ?dnout nejlĂ?pe do konce roku.
říjen 2006
Volné místo pedagoga tanečního oboru na ZU?Základní umělecká ?kola Moravská Třebová
přijme učitelku / učitele tanečního oboru.

Nástup mo?ný ihned!

Po?adované vzdělání: taneční konzervatoř nebo praxe v oboru.

?kola sídlí v nově zrekonstruovaných prostorách moravskotřebovského zámku. Mo?nost získání bytu.

Kontakt:
e-mail: zus-moravskatrebova@quick.cz
tel.: 461 311 709, mob.: 608 978 035
www.zusmt.cz
srpen 06
Úspěch Farmy v jeskyni na Fringe Festivalu v EdinburghuDivadelní studio Farma v jeskyni pod vedením Viliama Dočolomanského sklízí jednu cenu za druhou na známém Fringe Festivalu v Edinburghu. Inscenace Sclavi/Emigrantova píseň u? získala presti?ní ceny A Herald Fringe Award, dále A Fringe First Award, a nejnověji byl soubor oceněn dal?í presti?ní cenou Total Theatre Award předního britského časopisu Total Theatre Magazine, který se jako jediný svého druhu zaměřuje na současné pohybové divadlo. Kritici předních denníků The Guardian a The Herald ocenili inscenaci nejvy??í známkou pěti hvězd.

Sclavi/Emigrantova Píseň se stala jedinou inscenací, které byly uděleny v?echny tři nejpresti?něj?í ceny Fringe Festivalu v Edinburghu. V celé ji? ?edesátileté historii tohoto festivalu je to mimořádný a zcela ojedinělý úspěch.
srpen 06
ĂąspÄ?ch Farmy v jeskyni na Fringe Festivalu v EdinburghuDivadelnĂ­ studio Farma v jeskyni pod vedenĂ­m Viliama DoÄ«olomanskĂ?ho sklĂ­zĂ­ jednu cenu za druhou na znĂ·mĂ?m Fringe Festivalu v Edinburghu. Inscenace Sclavi/Emigrantova pĂ­seĹ? u? zĂ­skala presti?nĂ­ ceny A Herald Fringe Award, dĂ·le A Fringe First Award, a nejnovÄ?ji byl soubor ocenÄ?n dal?Ă­ presti?nĂ­ cenou Total Theatre Award pĹ?ednĂ­ho britskĂ?ho Ä«asopisu Total Theatre Magazine, kterĂ˝ se jako jedinĂ˝ svĂ?ho druhu zamÄ?Ĺ?uje na souÄ«asnĂ? pohybovĂ? divadlo. Kritici pĹ?ednĂ­ch dennĂ­kĹŻ The Guardian a The Herald ocenili inscenaci nejvy??Ă­ znĂ·mkou pÄ?ti hvÄ?zd.

Sclavi/Emigrantova PĂ­seĹ? se stala jedinou inscenacĂ­, kterĂ? byly udÄ?leny v?echny tĹ?i nejpresti?nÄ?j?Ă­ ceny Fringe Festivalu v Edinburghu. V celĂ? ji? ?edesĂ·tiletĂ? historii tohoto festivalu je to mimoĹ?Ă·dnĂ˝ a zcela ojedinÄ?lĂ˝ ĂşspÄ?ch.
11.10. 2006
informační schůzka ke grantové problematiceVzhledem k vyhlá?ení grantových řízení na rok 2007 a jejich blí?ícím se uzávěrkám, Vás Divadlo Ponec zve tradiční týkající se zmíněné problematiky.
Budete mít mo?nost setkat se a poradit s odborníky v dané oblasti, jako je Marta Smolíková, ředitelka ProCulture - výzkumného, informačního a vzdělávacího centra pro umění a kulturu.

Termín a místo konání:
středa 11. 10. ve 13:00 hodin (předpokládaný konec ve 14:30 hodin) divadlo Ponec (Husitská 24A, Praha 3)
Laskavě prosíme o potvrzení Va?í účasti na e-mailové adrese: marketa.janouskova@divadloponec.cz

Zváni jsou v?ichni, kteří mají zájem se poradit a zvlá?tě ty, kteří hodlají realizovat své projekty v roce 2007 v divadle Ponec!
11.10. 2006
informaÄ«nĂ­ schĹŻzka ke grantovĂ? problematiceVzhledem k vyhlĂ·?enĂ­ grantovĂ˝ch Ĺ?Ă­zenĂ­ na rok 2007 a jejich blĂ­?Ă­cĂ­m se uzĂ·vÄ?rkĂ·m, VĂ·s Divadlo Ponec zve tradiÄ«nĂ­ tĂ˝kajĂ­cĂ­ se zmĂ­nÄ?nĂ? problematiky.
Budete mĂ­t mo?nost setkat se a poradit s odbornĂ­ky v danĂ? oblasti, jako je Marta SmolĂ­kovĂ·, Ĺ?editelka ProCulture - vĂ˝zkumnĂ?ho, informaÄ«nĂ­ho a vzdÄ?lĂ·vacĂ­ho centra pro umÄ?nĂ­ a kulturu.

TermĂ­n a mĂ­sto konĂ·nĂ­:
stĹ?eda 11. 10. ve 13:00 hodin (pĹ?edpoklĂ·danĂ˝ konec ve 14:30 hodin) divadlo Ponec (HusitskĂ· 24A, Praha 3)
LaskavÄ? prosĂ­me o potvrzenĂ­ Va?Ă­ úīasti na e-mailovĂ? adrese: marketa.janouskova@divadloponec.cz

ZvĂ·ni jsou v?ichni, kteĹ?Ă­ majĂ­ zĂ·jem se poradit a zvlĂ·?tÄ? ty, kteĹ?Ă­ hodlajĂ­ realizovat svĂ? projekty v roce 2007 v divadle Ponec!
15.10.06
Termín podání přihlá?ek na Cenu Jarmily JeřábkovéMezinárodní choreografická soutě? Cena Jarmily Jeřábkové se bude konat 23. - 27. listopadu 2006 v Divadle Duncan Centra.
Předmětem soutě?e je : 1) Původní choreografická tvorba sólová nebo skupinová - volná tvorba, přihlá?ená choreografie nesmí být star?í více ne? dva roky.
2) Tvorba inspirovaná hudbou českého hudebního skladatele druhé poloviny 20.století. V roce 2006 to bude dílo Jana Nováka. Pořadatel po dohodě zprostředkuje soutě?ícím nahrávky hudebního skladatele Jana Nováka, které jsou také soutě?ícím k dispozici na webových stránkách www.cjj.ecn.cz. Termíny podání přihlá?ek se na těchto stránkách mírně rozcházeí, jednou je uvedeno 15.října, poté 30.září. Ka?dopádně čím dříve se přihlásíte, tím lépe. Kontaktní adresa : Gabriela Shayebová
Konzervatoř Duncan centre
Branická 41
147 00 Praha 4
Česká Republika
Tel: +420 244 461 342
Fax: +420 244 462 354
E-mail: Shayebova@duncanct.cz
15.10.06
TermĂ­n podĂ·nĂ­ pĹ?ihlĂ·?ek na Cenu Jarmily JeĹ?Ă·bkovĂ?MezinĂ·rodnĂ­ choreografickĂ· soutÄ?? Cena Jarmily JeĹ?Ă·bkovĂ? se bude konat 23. - 27. listopadu 2006 v Divadle Duncan Centra.
PĹ?edmÄ?tem soutÄ??e je : 1) PĹŻvodnĂ­ choreografickĂ· tvorba sĂłlovĂ· nebo skupinovĂ· - volnĂ· tvorba, pĹ?ihlĂ·?enĂ· choreografie nesmĂ­ bĂ˝t star?Ă­ vĂ­ce ne? dva roky.
2) Tvorba inspirovanĂ· hudbou Ä«eskĂ?ho hudebnĂ­ho skladatele druhĂ? poloviny 20.stoletĂ­. V roce 2006 to bude dĂ­lo Jana NovĂ·ka. PoĹ?adatel po dohodÄ? zprostĹ?edkuje soutÄ??Ă­cĂ­m nahrĂ·vky hudebnĂ­ho skladatele Jana NovĂ·ka, kterĂ? jsou takĂ? soutÄ??Ă­cĂ­m k dispozici na webovĂ˝ch strĂ·nkĂ·ch www.cjj.ecn.cz. TermĂ­ny podĂ·nĂ­ pĹ?ihlĂ·?ek se na tÄ?chto strĂ·nkĂ·ch mĂ­rnÄ? rozchĂ·zeĂ­, jednou je uvedeno 15.Ĺ?Ă­jna, potĂ? 30.zĂ·Ĺ?Ă­. Ka?dopĂ·dnÄ? Ä«Ă­m dĹ?Ă­ve se pĹ?ihlĂ·sĂ­te, tĂ­m lĂ?pe. KontaktnĂ­ adresa : Gabriela ShayebovĂ·
KonzervatoĹ? Duncan centre
BranickĂ· 41
147 00 Praha 4
Ħesk÷ Republika
Tel: +420 244 461 342
Fax: +420 244 462 354
E-mail: Shayebova@duncanct.cz
15.8.06
Vernisá? fotografické výstavy Petra Na?ice a Darii KlimentovéVernisá? společné fotografické výstavy dvou umělců - pra?ského fotografa Petra Na?ice a Darii Klimentové, primabaleríny Anglického národního baletu, proběhne v úterý 15. srpna v 18:30 hodin v Českém centru Praha, Rytířská 31, Praha 1.
Vernisá? zahájí Jan Potmě?il.
Objekty Darii Klimentové jsou kolegyně a kolegové tanečníci, fotografuje je na v?ech svých zastávkách po tanečním světě. A fotograf Petr Na?ic ji? několik let fotografuje v civilním prostředí Dariu Klimentovou. Pracovní náhoda jej kdysi zavedla ke slavné rodačce. Od té doby mapuje její ka?dodenní ?ivot krok za krokem, v Londýně i na cestách.
Výstava probíhá pod zá?titou primátora hl. m. Prahy Pavla Béma potrvá do 30. září 2006.
15.8.06
VernisĂ·? fotografickĂ? vĂ˝stavy Petra Na?ice a Darii KlimentovĂ?VernisĂ·? spoleÄ«nĂ? fotografickĂ? vĂ˝stavy dvou umÄ?lcĹŻ - pra?skĂ?ho fotografa Petra Na?ice a Darii KlimentovĂ?, primabalerĂ­ny AnglickĂ?ho nĂ·rodnĂ­ho baletu, probÄ?hne v ĂşterĂ˝ 15. srpna v 18:30 hodin v ĦeskĂ?m centru Praha, RytĂ­Ĺ?skĂ· 31, Praha 1.
VernisĂ·? zahĂ·jĂ­ Jan PotmÄ??il.
Objekty Darii KlimentovĂ? jsou kolegynÄ? a kolegovĂ? taneÄ«nĂ­ci, fotografuje je na v?ech svĂ˝ch zastĂ·vkĂ·ch po taneÄ«nĂ­m svÄ?tÄ?. A fotograf Petr Na?ic ji? nÄ?kolik let fotografuje v civilnĂ­m prostĹ?edĂ­ Dariu Klimentovou. PracovnĂ­ nĂ·hoda jej kdysi zavedla ke slavnĂ? rodaÄ«ce. Od tĂ? doby mapuje jejĂ­ ka?dodennĂ­ ?ivot krok za krokem, v LondĂ˝nÄ? i na cestĂ·ch.
VĂ˝stava probĂ­hĂ· pod zĂ·?titou primĂ·tora hl. m. Prahy Pavla BĂ?ma potrvĂ· do 30. zĂ·Ĺ?Ă­ 2006.
24. a 25.8.
Konkurz pro jenu tanečnici v Banskobystrickém Studiu tancaOd poloviny srpna se v Banskobystrickém Studiu tanca uvolní místo jedné TANEČNICE.
Ve dnech 24.a 25.8.2006 od 11,00 hod. proběhne konkurz s mo?ností nástupu v divadelní sezóně 2006/2007 a 2007/2008.

Přihlá?ku na konkurz (spolu s profesionálním ?ivotopisem) je potřeba poslat na adresu:
Studio tanca, Nam.slobody 3, 974 01 Banska Bystrica Slovensko nebo na e-mail:
bbdance@slovanet.sk

Více info o divadle STUDIO TANCA na www.studiotanca.sk
24. a 25.8.
Konkurz pro jenu taneīnici v Banskobystrick�m Studiu tancaOd poloviny srpna se v Banskobystrick�m Studiu tanca uvolní místo jedn� TANEĦNICE.
Ve dnech 24.a 25.8.2006 od 11,00 hod. probÄ?hne konkurz s mo?nostĂ­ nĂ·stupu v divadelnĂ­ sezĂłnÄ? 2006/2007 a 2007/2008.

PĹ?ihlĂ·?ku na konkurz (spolu s profesionĂ·lnĂ­m ?ivotopisem) je potĹ?eba poslat na adresu:
Studio tanca, Nam.slobody 3, 974 01 Banska Bystrica Slovensko nebo na e-mail:
bbdance@slovanet.sk

VĂ­ce info o divadle STUDIO TANCA na www.studiotanca.sk
28. srpna -
Feldenkrais a tanec ? tělo ve snu a sen v těleIntenzivní taneční dílna, v ní? se práce s vědomím stává hlavním nástrojem pro rozvoj pohybových i tvůrčích schopností, sílu výrazu a projevu, pro růst osobnosti.
Seminář vedou Eva Weissmann a Milan Tomá?ik
Dílna otevřená v?em bez ohledu na věk a předchozí zku?enosti.
Mo?nost přespání v místě konání pro mimopra?ské účastníky.
Více na www.druna.cz
28. srpna -
Feldenkrais a tanec ? tÄ?lo ve snu a sen v tÄ?leIntenzivnĂ­ taneÄ«nĂ­ dĂ­lna, v nĂ­? se prĂ·ce s vÄ?domĂ­m stĂ·vĂ· hlavnĂ­m nĂ·strojem pro rozvoj pohybovĂ˝ch i tvĹŻrÄ«Ă­ch schopnostĂ­, sĂ­lu vĂ˝razu a projevu, pro rĹŻst osobnosti.
SeminĂ·Ĺ? vedou Eva Weissmann a Milan TomĂ·?ik
DĂ­lna otevĹ?enĂ· v?em bez ohledu na vÄ?k a pĹ?edchozĂ­ zku?enosti.
Mo?nost pĹ?espĂ·nĂ­ v mĂ­stÄ? konĂ·nĂ­ pro mimopra?skĂ? úīastnĂ­ky.
VĂ­ce na www.druna.cz
28.6.2006
Cena Sazky za "objev v tanci" 2006 udělena !Cenu Sazky a prémii 400 000Kč na novou inscenaci získal Jaro Viňarský za svou choreografii "Posledný krok pred". Stal se tak jasným vítězem tohoto ročníku, nebo? jeho choreografie vyhrála i Cenu Diváka. Druhý nejvy??í počet hlasů od mezinárodní poroty získala Ioana Mona Popovici a na třetím místě byl Michal Záhora. Interpretační cenu si odnesla jeho kolegyně z NANOHACHu Lea Čapková. Slavnostní vyhlá?ení proběhlo na závěr festivalu Tanec Praha 28.června v Sazka Aréně u příle?itosti vystoupení souboru Companía Nacional de Danza.
28.6.2006
Cena Sazky za "objev v tanci" 2006 udÄ?lena !Cenu Sazky a prĂ?mii 400 000KÄ« na novou inscenaci zĂ­skal Jaro ViĹ?arskĂ˝ za svou choreografii "PoslednĂ˝ krok pred". Stal se tak jasnĂ˝m vĂ­tÄ?zem tohoto roÄ«nĂ­ku, nebo? jeho choreografie vyhrĂ·la i Cenu DivĂ·ka. DruhĂ˝ nejvy??Ă­ poÄ«et hlasĹŻ od mezinĂ·rodnĂ­ poroty zĂ­skala Ioana Mona Popovici a na tĹ?etĂ­m mĂ­stÄ? byl Michal ZĂ·hora. InterpretaÄ«nĂ­ cenu si odnesla jeho kolegynÄ? z NANOHACHu Lea ĦapkovĂ·. SlavnostnĂ­ vyhlĂ·?enĂ­ probÄ?hlo na zĂ·vÄ?r festivalu Tanec Praha 28.Ä«ervna v Sazka ArĂ?nÄ? u pĹ?Ă­le?itosti vystoupenĂ­ souboru CompanĂ­a Nacional de Danza.
30.6.2006
Knihovna Divadelního ústavu na půl roku nepřístupná!Divadelní ústav je stále nejdůle?itěj?í studnicí divadelní - a právě i taneční - literatury u nás. Poskytuje tak nejen odborné, ale i laické veřejnosti snadný přístup k mnoha tiskovinám zabávající se divadelní tematikou. I jeho nepravidelné náv?těvníky tak zaskočí zpráva, která mi dnes přibyla v emailové schránce:

"Vazeni ctenari knihovny Divadelniho ustavu,
v souladu se znenim zakona c. 257/2001 Sb. a navazne provadeci vyhlasky c. 88/2002 Sb. je knihovna Divadelniho ustavu povinna provest generalni revizi knihovnich fondu.
Revize probehne v knihovne Divadelniho ustavu od cervence 2006 do prosince 2006 (6 mesicu). V dobe revize bude verejnosti k dispozici pouze studovna casopisu v 1. patre. Studovna bude otevrena ve stejne dobe jako studovna dokumentace a bibliografie. Ostatni fondy knihovny budou v dobe revize nedostupne. Nezbytnym predpokladem ucinnosti a komplexnosti generalni revize je shromazdeni co nejvetsiho objemu fondu zpet do knihovny. Prakticky to znamena vraceni co nejvetsiho procenta realizovanych vypujcek. Absencni pujcovani na dobu 1 mesice bude ukonceno v patek 26. 5. 2006. Ve dnech 29. 5. 2006 - 30. 6. 2006 budou vsechny fondy knihovny k dispozici pouze k prezencnimu studiu. V terminu od 29. 5. do 30. 6. bude mozne vracet knihy i mimo vypujcni dny. Otviraci doba ve studovne casopisu se v kvetnu a v cervnu 2006 rozsiri o jeden den - utery, aby se prodlouzila moznost prezencniho studia.

Doba, po kterou bude omezen provoz knihovny v prubehu generalni revize, bude zohlednena adekvatnim prodlouzenim platnosti registracniho poplatku.

Verime, ze i diky vasemu pochopeni, se nam podari nezbytnou revizi realizovat v danem termínu a knihovna vam opet zacne slouzit v lednu 2007.
Za knihovnu Divadelniho ustavu Helena Hantakova"
30.6.2006
Knihovna DivadelnĂ­ho Ăşstavu na pĹŻl roku nepĹ?Ă­stupnĂ·!DivadelnĂ­ Ăşstav je stĂ·le nejdĹŻle?itÄ?j?Ă­ studnicĂ­ divadelnĂ­ - a prĂ·vÄ? i taneÄ«nĂ­ - literatury u nĂ·s. Poskytuje tak nejen odbornĂ?, ale i laickĂ? veĹ?ejnosti snadnĂ˝ pĹ?Ă­stup k mnoha tiskovinĂ·m zabĂ·vajĂ­cĂ­ se divadelnĂ­ tematikou. I jeho nepravidelnĂ? nĂ·v?tÄ?vnĂ­ky tak zaskoÄ«Ă­ zprĂ·va, kterĂ· mi dnes pĹ?ibyla v emailovĂ? schrĂ·nce:

"Vazeni ctenari knihovny Divadelniho ustavu,
v souladu se znenim zakona c. 257/2001 Sb. a navazne provadeci vyhlasky c. 88/2002 Sb. je knihovna Divadelniho ustavu povinna provest generalni revizi knihovnich fondu.
Revize probehne v knihovne Divadelniho ustavu od cervence 2006 do prosince 2006 (6 mesicu). V dobe revize bude verejnosti k dispozici pouze studovna casopisu v 1. patre. Studovna bude otevrena ve stejne dobe jako studovna dokumentace a bibliografie. Ostatni fondy knihovny budou v dobe revize nedostupne. Nezbytnym predpokladem ucinnosti a komplexnosti generalni revize je shromazdeni co nejvetsiho objemu fondu zpet do knihovny. Prakticky to znamena vraceni co nejvetsiho procenta realizovanych vypujcek. Absencni pujcovani na dobu 1 mesice bude ukonceno v patek 26. 5. 2006. Ve dnech 29. 5. 2006 - 30. 6. 2006 budou vsechny fondy knihovny k dispozici pouze k prezencnimu studiu. V terminu od 29. 5. do 30. 6. bude mozne vracet knihy i mimo vypujcni dny. Otviraci doba ve studovne casopisu se v kvetnu a v cervnu 2006 rozsiri o jeden den - utery, aby se prodlouzila moznost prezencniho studia.

Doba, po kterou bude omezen provoz knihovny v prubehu generalni revize, bude zohlednena adekvatnim prodlouzenim platnosti registracniho poplatku.

Verime, ze i diky vasemu pochopeni, se nam podari nezbytnou revizi realizovat v danem termĂ­nu a knihovna vam opet zacne slouzit v lednu 2007.
Za knihovnu Divadelniho ustavu Helena Hantakova"
30.9.2006
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ ČESKÝCH CENTERTermín odevzdání ?ádostí ji? 30.9.2006!!! Více v sekci granty
30.9.2006
VĂ»BÄąROVĂ? Ĺ?Ă«ZENĂ« PROJEKTĹ? ĦESKĂ»CH CENTERTermĂ­n odevzdĂ·nĂ­ ?Ă·dostĂ­ ji? 30.9.2006!!! VĂ­ce v sekci granty
3.5.2006
Nabídka pronájmu sáluDruna náhorní planina pro tanec, pohyb a meditaci aktuálně nabízí mo?nost vyu?ití svého sálu nejen během letních měsíců
Více info na www.druna.cz
3.5.2006
NabĂ­dka pronĂ·jmu sĂ·luDruna nĂ·hornĂ­ planina pro tanec, pohyb a meditaci aktuĂ·lnÄ? nabĂ­zĂ­ mo?nost vyu?itĂ­ svĂ?ho sĂ·lu nejen bÄ?hem letnĂ­ch mÄ?sĂ­cĹŻ
VĂ­ce info na www.druna.cz
7.9.2006
open class izraelských umělcůTento den je poslední pro zaslání přihlá?ky na workshop pořádaný Tancem Praha a studiem DancePerfect.
Více info o semináři a kontakt naleznete v sekci Program akcí - workshopy
7.9.2006
open class izraelskĂ˝ch umÄ?lcĹŻTento den je poslednĂ­ pro zaslĂ·nĂ­ pĹ?ihlĂ·?ky na workshop poĹ?Ă·danĂ˝ Tancem Praha a studiem DancePerfect.
VĂ­ce info o seminĂ·Ĺ?i a kontakt naleznete v sekci Program akcĂ­ - workshopy