TANEČNÍ AKTUALITY

Granty

Název: Informacni brozura o dotacich pro rok 2006
Obor:
Zadavatel:
Datum uzávěrky:
Úřad vlády ČR, resp. Rada vlády ČR pro nestátní neziskové organizace vydala publikaci, která poskytuje základní informace o dotacích NNO pro rok 2006. Bro?ura obsahuje přehled dotačních programů a záměrů jednotlivých ministerstev a krajů a také grantové programy nadací, které obdr?ely příspěvěk z Nadačního investičního fondu (NIF). Publikace je k dispozici ke sta?ení na

http://wtd.vlada.cz/files/rvk/rnno/informace_2006_pro_web.pdf


Název: Informacni brozura o dotacich pro rok 2006
Obor:
Zadavatel:
Datum uzávěrky:
ĂąĹ?ad vlĂ·dy ĦR, resp. Rada vlĂ·dy ĦR pro nestĂ·tnĂ­ neziskovĂ? organizace vydala publikaci, kterĂ· poskytuje zĂ·kladnĂ­ informace o dotacĂ­ch NNO pro rok 2006. Bro?ura obsahuje pĹ?ehled dotaÄ«nĂ­ch programĹŻ a zĂ·mÄ?rĹŻ jednotlivĂ˝ch ministerstev a krajĹŻ a takĂ? grantovĂ? programy nadacĂ­, kterĂ? obdr?ely pĹ?Ă­spÄ?vÄ?k z NadaÄ«nĂ­ho investiÄ«nĂ­ho fondu (NIF). Publikace je k dispozici ke sta?enĂ­ na

http://wtd.vlada.cz/files/rvk/rnno/informace_2006_pro_web.pdf


Název: Výběrové řízení projektů Českých center
Obor: není omezeno
Zadavatel: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum uzávěrky: 30.9.2006
Příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí České republiky Česká centra vypsala výběrové řízení pro projekty, jeho? smyslem je podpořit hodnotné projekty určené k prezentaci České republiky a kultury v zahraničí. Výběrové řízení není omezeno tematicky ani uměleckým oborem. Příspěvek je určen pro projekty realizované v zemích působnosti Českých center a pro ji? hotové projekty se zahraničním spoluorganizátorem. Minimální vý?e příspěvku Českých center je 50.000 Kč. ?ádosti jsou přijímány do 30. září 2006.

Do výběrového řízení projektů se mohou přihlásit jak právnické, tak fyzické osoby českého i nečeského původu. ?adatel musí prokázat existujícího zahraničního partnera a dolo?it písemné potvrzení, ze kterého vyplývá jeho aktivní účast na realizaci projektu. ?adatelem či partnerem mů?e být případně i jednotlivec.
Příspěvek je určen pro projekty realizované v zemích působnosti Českých center (www.czechcentres.cz) a pro ji? hotové projekty se zahraničním spoluorganizátorem. Minimální vý?e příspěvku Českých center je 50.000 Kč. Výběrové řízení není omezeno tematicky ani uměleckým oborem.
?ádosti o příspěvek musí obsahovat stručný popis projektu, úplný rozpočet s rozepsáním nákladových a příjmových polo?ek, údaje o dal?ích sponzorech a případně získaných či přislíbených částkách k datu podání ?ádosti.

V?eobecné podmínky pro získaní podpory Českých center: Přidělená dotace mů?e být pou?ita jen na účely specifikované v ?ádosti.
Finanční prostředky z výběrového řízení jsou poskytovány na základě ?ádosti předlo?ené Českým centrům v závazné formě, a to v 5 písemných vyhotoveních (originál plus 4 kopie), zaslané zároveň elektronicky na emailovou adresu projekty@czech.cz, doplněné ní?e uvedenými přílohami. Pro vytvoření ?ádosti je nezbytné pou?ít internetový elektronický formulář na adrese www.czechcentres.cz.
Jakýkoli formální nedostatek předlo?ené ?ádosti či projektu je důvodem k vyřazení projektu z výběrového řízení.
?ádosti přijímají Česká centra nejpozději do 30. 9. 2006, při osobním podání na sekretariátě Českých center, Václavské nám. 49, 110 00 Praha 1, do 15 hod., při podání po?tou s razítkem s datem termínu pro předlo?ení ?ádosti. Obálku výrazně označte heslem PROJEKT, uveďte rovně? odesílatele ?ádosti. Va?e případné dotazy zasílejte na adresu projekty@czech.cz.
Přijaté projekty budou vyhodnoceny do 15. 11. 2006 a následně výsledky výběrového řízení Česká centra zveřejní na svých internetových stránkách.
?ádosti jsou projednávány individuálně a na příspěvek není zákonný nárok.
Zaslané ?ádosti, přílohy a doplňkové prezentační materiály se nevracejí.

Příspěvek českých center je poskytován účelově a podmínky jeho pou?ití, včetně povinnosti předlo?it vyúčtování přidělených finančních prostředků, upravuje smlouva uzavřená mezi příjemcem příspěvku a Českými centry.
Příspěvek z českých center se uchazečům poskytuje na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaného projektu.

Podmínky poskytnutí grantu:
Popis projektu v rozsahu jedné normostrany
Dolo?ení partnerství v zemi, kde bude projekt realizován, popis, jakým způsobem budou vyu?ity prostředky poskytnuté Českými centry

Rozpočet projektu
Projekt musí být realizován na území působnosti Českých center. (Seznam zemí, ve kterých mohou být projekty realizovány: Belgie, Bulharsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, ?panělsko, ?védsko, Ukrajina, USA, Velká Británie)

Dal?í informace o Českých centrech:
http://www.czechcentres.cz
www.proculture.cz/index.php?section=45&a_id=1183


Název: VĂ˝bÄ?rovĂ? Ĺ?Ă­zenĂ­ projektĹŻ ĦeskĂ˝ch center
Obor: nenĂ­ omezeno
Zadavatel: Ministerstvo zahraniÄ«nĂ­ch vÄ?cĂ­
Datum uzávěrky: 30.9.2006
PĹ?Ă­spÄ?vkovĂ· organizace Ministerstva zahraniÄ«nĂ­ch vÄ?cĂ­ ĦeskĂ? republiky ĦeskĂ· centra vypsala vĂ˝bÄ?rovĂ? Ĺ?Ă­zenĂ­ pro projekty, jeho? smyslem je podpoĹ?it hodnotnĂ? projekty urÄ«enĂ? k prezentaci ĦeskĂ? republiky a kultury v zahraniÄ«Ă­. VĂ˝bÄ?rovĂ? Ĺ?Ă­zenĂ­ nenĂ­ omezeno tematicky ani umÄ?leckĂ˝m oborem. PĹ?Ă­spÄ?vek je urÄ«en pro projekty realizovanĂ? v zemĂ­ch pĹŻsobnosti ĦeskĂ˝ch center a pro ji? hotovĂ? projekty se zahraniÄ«nĂ­m spoluorganizĂ·torem. MinimĂ·lnĂ­ vĂ˝?e pĹ?Ă­spÄ?vku ĦeskĂ˝ch center je 50.000 KÄ«. ?Ă·dosti jsou pĹ?ijĂ­mĂ·ny do 30. zĂ·Ĺ?Ă­ 2006.

Do vĂ˝bÄ?rovĂ?ho Ĺ?Ă­zenĂ­ projektĹŻ se mohou pĹ?ihlĂ·sit jak prĂ·vnickĂ?, tak fyzickĂ? osoby Ä«eskĂ?ho i neÄ«eskĂ?ho pĹŻvodu. ?adatel musĂ­ prokĂ·zat existujĂ­cĂ­ho zahraniÄ«nĂ­ho partnera a dolo?it pĂ­semnĂ? potvrzenĂ­, ze kterĂ?ho vyplĂ˝vĂ· jeho aktivnĂ­ úīast na realizaci projektu. ?adatelem Ä«i partnerem mĹŻ?e bĂ˝t pĹ?Ă­padnÄ? i jednotlivec.
PĹ?Ă­spÄ?vek je urÄ«en pro projekty realizovanĂ? v zemĂ­ch pĹŻsobnosti ĦeskĂ˝ch center (www.czechcentres.cz) a pro ji? hotovĂ? projekty se zahraniÄ«nĂ­m spoluorganizĂ·torem. MinimĂ·lnĂ­ vĂ˝?e pĹ?Ă­spÄ?vku ĦeskĂ˝ch center je 50.000 KÄ«. VĂ˝bÄ?rovĂ? Ĺ?Ă­zenĂ­ nenĂ­ omezeno tematicky ani umÄ?leckĂ˝m oborem.
?Ă·dosti o pĹ?Ă­spÄ?vek musĂ­ obsahovat struÄ«nĂ˝ popis projektu, ĂşplnĂ˝ rozpoÄ«et s rozepsĂ·nĂ­m nĂ·kladovĂ˝ch a pĹ?Ă­jmovĂ˝ch polo?ek, Ăşdaje o dal?Ă­ch sponzorech a pĹ?Ă­padnÄ? zĂ­skanĂ˝ch Ä«i pĹ?islĂ­benĂ˝ch Ä«Ă·stkĂ·ch k datu podĂ·nĂ­ ?Ă·dosti.

V?eobecnĂ? podmĂ­nky pro zĂ­skanĂ­ podpory ĦeskĂ˝ch center: PĹ?idÄ?lenĂ· dotace mĹŻ?e bĂ˝t pou?ita jen na úīely specifikovanĂ? v ?Ă·dosti.
FinanÄ«nĂ­ prostĹ?edky z vĂ˝bÄ?rovĂ?ho Ĺ?Ă­zenĂ­ jsou poskytovĂ·ny na zĂ·kladÄ? ?Ă·dosti pĹ?edlo?enĂ? ĦeskĂ˝m centrĹŻm v zĂ·vaznĂ? formÄ?, a to v 5 pĂ­semnĂ˝ch vyhotovenĂ­ch (originĂ·l plus 4 kopie), zaslanĂ? zĂ·roveĹ? elektronicky na emailovou adresu projekty@czech.cz, doplnÄ?nĂ? nĂ­?e uvedenĂ˝mi pĹ?Ă­lohami. Pro vytvoĹ?enĂ­ ?Ă·dosti je nezbytnĂ? pou?Ă­t internetovĂ˝ elektronickĂ˝ formulĂ·Ĺ? na adrese www.czechcentres.cz.
JakĂ˝koli formĂ·lnĂ­ nedostatek pĹ?edlo?enĂ? ?Ă·dosti Ä«i projektu je dĹŻvodem k vyĹ?azenĂ­ projektu z vĂ˝bÄ?rovĂ?ho Ĺ?Ă­zenĂ­.
?Ă·dosti pĹ?ijĂ­majĂ­ ĦeskĂ· centra nejpozdÄ?ji do 30. 9. 2006, pĹ?i osobnĂ­m podĂ·nĂ­ na sekretariĂ·tÄ? ĦeskĂ˝ch center, VĂ·clavskĂ? nĂ·m. 49, 110 00 Praha 1, do 15 hod., pĹ?i podĂ·nĂ­ po?tou s razĂ­tkem s datem termĂ­nu pro pĹ?edlo?enĂ­ ?Ă·dosti. ObĂ·lku vĂ˝raznÄ? oznaÄ«te heslem PROJEKT, uveĬte rovnÄ?? odesĂ­latele ?Ă·dosti. Va?e pĹ?Ă­padnĂ? dotazy zasĂ­lejte na adresu projekty@czech.cz.
PĹ?ijatĂ? projekty budou vyhodnoceny do 15. 11. 2006 a nĂ·slednÄ? vĂ˝sledky vĂ˝bÄ?rovĂ?ho Ĺ?Ă­zenĂ­ ĦeskĂ· centra zveĹ?ejnĂ­ na svĂ˝ch internetovĂ˝ch strĂ·nkĂ·ch.
?Ă·dosti jsou projednĂ·vĂ·ny individuĂ·lnÄ? a na pĹ?Ă­spÄ?vek nenĂ­ zĂ·konnĂ˝ nĂ·rok.
ZaslanĂ? ?Ă·dosti, pĹ?Ă­lohy a doplĹ?kovĂ? prezentaÄ«nĂ­ materiĂ·ly se nevracejĂ­.

PĹ?Ă­spÄ?vek Ä«eskĂ˝ch center je poskytovĂ·n úīelovÄ? a podmĂ­nky jeho pou?itĂ­, vÄ«etnÄ? povinnosti pĹ?edlo?it vyúītovĂ·nĂ­ pĹ?idÄ?lenĂ˝ch finanÄ«nĂ­ch prostĹ?edkĹŻ, upravuje smlouva uzavĹ?enĂ· mezi pĹ?Ă­jemcem pĹ?Ă­spÄ?vku a ĦeskĂ˝mi centry.
PĹ?Ă­spÄ?vek z Ä«eskĂ˝ch center se uchazeÄ«ĹŻm poskytuje na neinvestiÄ«nĂ­ vĂ˝daje souvisejĂ­cĂ­ s realizacĂ­ pĹ?edklĂ·danĂ?ho projektu.

PodmĂ­nky poskytnutĂ­ grantu:
Popis projektu v rozsahu jednĂ? normostrany
Dolo?enĂ­ partnerstvĂ­ v zemi, kde bude projekt realizovĂ·n, popis, jakĂ˝m zpĹŻsobem budou vyu?ity prostĹ?edky poskytnutĂ? ĦeskĂ˝mi centry

Rozpoīet projektu
Projekt musĂ­ bĂ˝t realizovĂ·n na ĂşzemĂ­ pĹŻsobnosti ĦeskĂ˝ch center. (Seznam zemĂ­, ve kterĂ˝ch mohou bĂ˝t projekty realizovĂ·ny: Belgie, Bulharsko, Francie, ItĂ·lie, MaĬarsko, NÄ?mecko, NizozemĂ­, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, ?panÄ?lsko, ?vĂ?dsko, Ukrajina, USA, VelkĂ· BritĂ·nie)

Dal?í informace o Ħeských centrech:
http://www.czechcentres.cz
www.proculture.cz/index.php?section=45&a_id=1183