TANEČNÍ AKTUALITY

Chystá se

Oslavy 45. výročí Tanečního centra Praha
Aktuální informace o následující jubilejní sezóně TCP :
- 45. výročí zalo?ení (od ledna 1961) nejstar?ího a dlouho jediného českého centra současného tance. Původní názvy jsou Vysoko?kolský umělecký soubor, Taneční centrum Univerzity Karlovy, z hlediska uměleckého to byla Skupina moderního tance VUS, Taneční divadlo UK a nyní ji? soubor studentů konzervatoře Balet Praha Junior
- současné vedení řídí centrum a jeho umělecký soubor právě 25 let (v září 1980 převzali řízení skupiny a jejích přípravných oddělení PhDr. Vlasta Schneiderová a ing. Antonín Schneider). Celá řada dal?ích členů vedení stále s centrem spolupracuje, jsou členy správní a dozorčí rady a významnými poradci
- v lednu 2006 proběhne ji? 20. ročník Mezinárodních týdnů tance, prvního festivalu současného tance v Československu (od roku 1987)

Akce na oslavu výročí:
- 27. listopadu 2005 v 19,00 hod., Stavovské divadlo, slavnostní představení Baletu Praha Junior a setkání bývalých členů a studentů
- 11. prosince 2005 v 19,00 hod., Stavovské divadlo - premiéry Letního tanečního workshopu (Zuska, Egerházi, Wos, Schneiderová)
- 21. prosince 2005 v 19,30 hod., divadlo ABC - speciální vánoční program BPJ
- 8. ledna 2006 v 19,00 hod., Stavovské divadlo -Mezinárodní týdny tance 2006 - Balet Praha Junior a hosté
- 12. ledna 2006 v 19,30 hod., divadlo ABC - MTT 2006: představení konzervatoří
- 30. ledna 2006 v 19,00 hod., Stavovské divadlo - MTT 2006 - poprvé v ČR: Junior Ballet du Conservatoire de Paris
- 5. března 2006 v 19,00 hod., Stavovské div. - MTT 2006 - poprvé v ČR: Ballet Debrecen
Oslavy 45. výroīí Taneīního centra Praha
AktuĂ·lnĂ­ informace o nĂ·sledujĂ­cĂ­ jubilejnĂ­ sezĂłnÄ? TCP :
- 45. vĂ˝roÄ«Ă­ zalo?enĂ­ (od ledna 1961) nejstar?Ă­ho a dlouho jedinĂ?ho Ä«eskĂ?ho centra souÄ«asnĂ?ho tance. PĹŻvodnĂ­ nĂ·zvy jsou Vysoko?kolskĂ˝ umÄ?leckĂ˝ soubor, TaneÄ«nĂ­ centrum Univerzity Karlovy, z hlediska umÄ?leckĂ?ho to byla Skupina modernĂ­ho tance VUS, TaneÄ«nĂ­ divadlo UK a nynĂ­ ji? soubor studentĹŻ konzervatoĹ?e Balet Praha Junior
- souÄ«asnĂ? vedenĂ­ Ĺ?Ă­dĂ­ centrum a jeho umÄ?leckĂ˝ soubor prĂ·vÄ? 25 let (v zĂ·Ĺ?Ă­ 1980 pĹ?evzali Ĺ?Ă­zenĂ­ skupiny a jejĂ­ch pĹ?Ă­pravnĂ˝ch oddÄ?lenĂ­ PhDr. Vlasta SchneiderovĂ· a ing. AntonĂ­n Schneider). CelĂ· Ĺ?ada dal?Ă­ch Ä«lenĹŻ vedenĂ­ stĂ·le s centrem spolupracuje, jsou Ä«leny sprĂ·vnĂ­ a dozorÄ«Ă­ rady a vĂ˝znamnĂ˝mi poradci
- v lednu 2006 probÄ?hne ji? 20. roÄ«nĂ­k MezinĂ·rodnĂ­ch tĂ˝dnĹŻ tance, prvnĂ­ho festivalu souÄ«asnĂ?ho tance v Ħeskoslovensku (od roku 1987)

Akce na oslavu výroīí:
- 27. listopadu 2005 v 19,00 hod., StavovskĂ? divadlo, slavnostnĂ­ pĹ?edstavenĂ­ Baletu Praha Junior a setkĂ·nĂ­ bĂ˝valĂ˝ch Ä«lenĹŻ a studentĹŻ
- 11. prosince 2005 v 19,00 hod., Stavovsk� divadlo - premi�ry Letního taneīního workshopu (Zuska, Egerh÷zi, Wos, Schneiderov÷)
- 21. prosince 2005 v 19,30 hod., divadlo ABC - speci÷lní v÷noīní program BPJ
- 8. ledna 2006 v 19,00 hod., Stavovsk� divadlo -Mezin÷rodní týdny tance 2006 - Balet Praha Junior a host�
- 12. ledna 2006 v 19,30 hod., divadlo ABC - MTT 2006: pĹ?edstavenĂ­ konzervatoĹ?Ă­
- 30. ledna 2006 v 19,00 hod., Stavovsk� divadlo - MTT 2006 - poprv� v ĦR: Junior Ballet du Conservatoire de Paris
- 5. bĹ?ezna 2006 v 19,00 hod., StavovskĂ? div. - MTT 2006 - poprvĂ? v ĦR: Ballet Debrecen
Podzimní kafemletí 2006
Ve dnech 10. - 13. září proběhne na náměstí Míru ji? 7.ročník Podzimního kafemletí - benefiční kampaně pro integraci lidí s mentálním posti?ením do společnosti. Kampaň zahrnuje veřejnou sbírku v ulicích Prahy a kulturně-integrační festiválek na náměstí Míru. Leto?ní, ji? sedmý, ročník bude spojen s hudební a taneční produkcí, nabízející nové zá?itky a bourající předsudky a hranice mezi umělci profesionálními, amatérskými a s posti?ením.
V neděli, první den festiválku, zahraje skupina Vokokos následována kapelou Timudej. Pondělní večer roztančí Jana Drdácká v rytmu flamenca a Dora Ho?tová v doprovodu Milo?e Vacíka. Po nich přijde stylově kontrastní Tam-tam Batucada. V úterý čeká na diváky mimo jiné vystoupení profesionální taneční skupiny Peňa Flamenca, hudební show kapely Yellow Sisters a do Latinské Ameriky se přesuneme se skupinou Atarés.
Více informací na www.mameotevreno.cz
PodzimnĂ­ kafemletĂ­ 2006
Ve dnech 10. - 13. zĂ·Ĺ?Ă­ probÄ?hne na nĂ·mÄ?stĂ­ MĂ­ru ji? 7.roÄ«nĂ­k PodzimnĂ­ho kafemletĂ­ - benefiÄ«nĂ­ kampanÄ? pro integraci lidĂ­ s mentĂ·lnĂ­m posti?enĂ­m do spoleÄ«nosti. KampaĹ? zahrnuje veĹ?ejnou sbĂ­rku v ulicĂ­ch Prahy a kulturnÄ?-integraÄ«nĂ­ festivĂ·lek na nĂ·mÄ?stĂ­ MĂ­ru. Leto?nĂ­, ji? sedmĂ˝, roÄ«nĂ­k bude spojen s hudebnĂ­ a taneÄ«nĂ­ produkcĂ­, nabĂ­zejĂ­cĂ­ novĂ? zĂ·?itky a bourajĂ­cĂ­ pĹ?edsudky a hranice mezi umÄ?lci profesionĂ·lnĂ­mi, amatĂ?rskĂ˝mi a s posti?enĂ­m.
V nedÄ?li, prvnĂ­ den festivĂ·lku, zahraje skupina Vokokos nĂ·sledovĂ·na kapelou Timudej. PondÄ?lnĂ­ veÄ«er roztanÄ«Ă­ Jana DrdĂ·ckĂ· v rytmu flamenca a Dora Ho?tovĂ· v doprovodu Milo?e VacĂ­ka. Po nich pĹ?ijde stylovÄ? kontrastnĂ­ Tam-tam Batucada. V ĂşterĂ˝ Ä«ekĂ· na divĂ·ky mimo jinĂ? vystoupenĂ­ profesionĂ·lnĂ­ taneÄ«nĂ­ skupiny PeĹ?a Flamenca, hudebnĂ­ show kapely Yellow Sisters a do LatinskĂ? Ameriky se pĹ?esuneme se skupinou AtarĂ?s.
VĂ­ce informacĂ­ na www.mameotevreno.cz
Co chystá balet Národního divadla v sezóně 2006/2007
Premiéry

Velké premiéry se letos chystají dvě, a obě na scéně Národního divadla. První bude 19. listopadu neoklasický balet Romeo a Julie známého choreografa maďarského původu Youri Vámose (umělecký ?éf Ballet Düsseldorf). ?Toto představení pova?uji za vrchol jeho tvorby. A? u? z hlediska divadelní poetiky, čistoty a síly jevi?tní výpovědi, tak také barevnosti a dynamiky náročné choreografie sólistů a sboru,? prohla?uje o titulu Petr Zuska. Romeo a Julie je do programu uveden vlastně na poslední chvíli, proto?e původně se letos měl uvádět balet Coppélia v původní rekonstrukci, ale z provozně finančních důvodů se od plánu muselo ustoupit. Nestačily se v?ak u? přetisknout bro?ované programy repertoáru na sezónu.

Stalo se dobrou tradicí, ?e ka?dou sezónu představí velký choreografický kus ?éf baletu Petr Zuska. Letos by mělo mít 19. května premiéru jeho tanečně divadelní představení Sólo pro tři na hudbu Jacquese Brela, Vladimíra Vysockého a Karla Kryla. Představení bude věnováno památce Borise Rösnera, který na něm měl na původně i spolupracovat.

Několik večerů Miniatur, ve kterých dává balet ND prostor mladým choreografům z vlastních řad, bude letos svázáno tématem ?česká hudba?. Představení se budou jako v?dy konat ve Stavovském divadle.

Zájezdy, hosté atd.

Balet Národního divadla zahájí novou sezónu dal?ím hostováním v Itálii, tentokrát v týdnu od 4. září v Rimini a Cita di Castello, kde vystoupí s komponovaným programem sestávajícím z choreografií Jiřího Kyliána (Petite Mort) a Petra Zusky (Les Brad de Mer, Mariin sen).

22. září se na prknech Národního divadla bude konat slavnostní představení u příle?itosti náv?těvy kambod?ského krále Norodoma Sihamoniho v Praze. Baletní představení je tu opravdu na místě, proto?e Norodom Sihamoni v Praze strávil mnoho let, chodil do přípravky baletu ND i na pra?skou konzervatoř (byl spolu?ákem Vlastimila Harapese), později studoval i na AMU. Zářijový večer bude slo?en z představení studentů Taneční konzervatoře hl. m. Prahy, Královské taneční akademie z Kambod?e a z nejlep?ích výstupů sólistů Národního divadla.

27. října se bude v předvečer premiéry opery Tajemství v Národním divadle předávat první Cena Komerční banky pro nejlep?í umělce Národního divadla uplynulé sezóny. V baletu jsou nominováni Tereza Podařilová a Jiří Kodym za hlavní úlohy v Oněginovi a Klára Jelínková za roli Kejklířky ve Zlatovlásce.

Tradiční Balet Gala, kterého se v?dy účastní přední tanečníci českého původu, kteří na světových scénách dosáhli nejvy??ích postů, se plánuje na polovinu sezóny. Konečné datum závisí nejen na mo?nostech ND, ale i na vytí?enosti hostů. Součástí představení bude opět předávání cen Phillip Morris Ballet Flower Award.

V listopadu do Prahy zavítá také baletní soubor Slovenského Národního divadla s představením Korzár.
O chystaných představeních budeme čtenáře průbě?ně informovat.

Personální změny Jedním z příjemných překvapení leto?ní sezóny je pový?ení vynikající sólistky Nikoly Márové na post první sólistky.
Z demi sólistů na sólisty byli pový?eni Ivana Illyenko, kterou v loňské sezóně mohli diváci poprvé vidět jako Ta?ánu v Oněginovi, a Viktor Konvalinka.
Do souboru nastoupilo několik čerstvých absolventů Taneční konzervatoře hl. m. Prahy: Ivana Mike?ová a Edita Rau?erová, které diváci znají ji? z titulní role v ?ípkové Rů?ence, kterou konzervatoř ve spolupráci s ND uvádí ve Stavovském divadle, a Matěj Urban.

Změna v září!!!
13. a 15. září se z provozních důvodů ru?í představení Labutí jezero.

Lucie Kocourková
Státní Opera a Národní divadlo v Brně připravují pět premiér, oblasti nezůstávají pozadu
Dvě baletní premiéry chystá Státní Opera. První je v březnu (29.3.) Prokofjevův Romeo a Julie, právě jako v Národním divadle, ale tentokrát v domácím zpracování Pavla ?moka a Pavla Ďumbaly. Jistě bude co srovnávat, proto?e i v Brně se ji? několik sezon Romeo a Julie hraje ? pro změnu v choreografické úpravě Zdeňka Proke?e.
V červnu (7.6.) bude uveden komponovaný večer Divocí koně, slo?ený z choreografických prací bývalých i současných členů Pra?ského komorního baletu, u jeho? zrodu Pavel ?mok stál.

Národní divadlo v Brnězačíná v listopadu s netradičním projektem Balady(10.11.) v malé scéně Reduty. Choreografie se ujala Hana Litterová, za hudební doprovod si vybrala cimbalistku, skladatelku a zpěvačku Zuzanu Kapříkovou. V Baladách se spojí ?ivá folklórní a jazzová hudba s moderním tancem.
V lednu ustoupí moderna klasice, v Janáčkově divadle bude mít premiéru Spartakus(19.1.) , oblíbený balet A. Chačaturjana.
V květnu bude v Mahelově divadle uvedeno představení Tango(18.5.), jeho? autorem bude Bronislav Roznos (?éf baletu ve Zwickau). Za cíl si dává provést diváky historií tanga od časů jeho vzniku v 2. polovině 19. století na periferii Buenos Aires a? do současnosti.

Divadlo J.K.Tylachystá premiéru tanečního představení Zahradana hudbu Zbyňka Matějů. Představení vzniklo na motivy stejnojmenné moderní dětské knihy Jiřího Trnky. V březnu uvede balet Čachtická paní.
Moravské divadlo Olomoucchystá na leden Marnou opatrnost a na duben komponované představení Carmina Burana/Requiem na hudbu Carla Orffa a Gabriela Fauré.
Národní divadlo moravskoslezské začne v listopadu novým představením PURIM aneb Volba osudu (aneb ?idovka Ester), co? má být jakási moderní verze starozákonního příběhu Ester. A na březen se chystá ? schválně mů?ete hádat: Romeo a Julie!
Co chystĂ· balet NĂ·rodnĂ­ho divadla v sezĂłnÄ? 2006/2007
PremiĂ?ry

VelkĂ? premiĂ?ry se letos chystajĂ­ dvÄ?, a obÄ? na scĂ?nÄ? NĂ·rodnĂ­ho divadla. PrvnĂ­ bude 19. listopadu neoklasickĂ˝ balet Romeo a Julie znĂ·mĂ?ho choreografa maĬarskĂ?ho pĹŻvodu Youri VĂ·mose (umÄ?leckĂ˝ ?Ă?f Ballet DĂĄsseldorf). ?Toto pĹ?edstavenĂ­ pova?uji za vrchol jeho tvorby. A? u? z hlediska divadelnĂ­ poetiky, Ä«istoty a sĂ­ly jevi?tnĂ­ vĂ˝povÄ?di, tak takĂ? barevnosti a dynamiky nĂ·roÄ«nĂ? choreografie sĂłlistĹŻ a sboru,? prohla?uje o titulu Petr Zuska. Romeo a Julie je do programu uveden vlastnÄ? na poslednĂ­ chvĂ­li, proto?e pĹŻvodnÄ? se letos mÄ?l uvĂ·dÄ?t balet CoppĂ?lia v pĹŻvodnĂ­ rekonstrukci, ale z provoznÄ? finanÄ«nĂ­ch dĹŻvodĹŻ se od plĂ·nu muselo ustoupit. NestaÄ«ily se v?ak u? pĹ?etisknout bro?ovanĂ? programy repertoĂ·ru na sezĂłnu.

Stalo se dobrou tradicĂ­, ?e ka?dou sezĂłnu pĹ?edstavĂ­ velkĂ˝ choreografickĂ˝ kus ?Ă?f baletu Petr Zuska. Letos by mÄ?lo mĂ­t 19. kvÄ?tna premiĂ?ru jeho taneÄ«nÄ? divadelnĂ­ pĹ?edstavenĂ­ SĂłlo pro tĹ?i na hudbu Jacquese Brela, VladimĂ­ra VysockĂ?ho a Karla Kryla. PĹ?edstavenĂ­ bude vÄ?novĂ·no pamĂ·tce Borise RĂ?snera, kterĂ˝ na nÄ?m mÄ?l na pĹŻvodnÄ? i spolupracovat.

NÄ?kolik veÄ«erĹŻ Miniatur, ve kterĂ˝ch dĂ·vĂ· balet ND prostor mladĂ˝m choreografĹŻm z vlastnĂ­ch Ĺ?ad, bude letos svĂ·zĂ·no tĂ?matem ?Ä«eskĂ· hudba?. PĹ?edstavenĂ­ se budou jako v?dy konat ve StavovskĂ?m divadle.

ZĂ·jezdy, hostĂ? atd.

Balet NĂ·rodnĂ­ho divadla zahĂ·jĂ­ novou sezĂłnu dal?Ă­m hostovĂ·nĂ­m v ItĂ·lii, tentokrĂ·t v tĂ˝dnu od 4. zĂ·Ĺ?Ă­ v Rimini a Cita di Castello, kde vystoupĂ­ s komponovanĂ˝m programem sestĂ·vajĂ­cĂ­m z choreografiĂ­ JiĹ?Ă­ho KyliĂ·na (Petite Mort) a Petra Zusky (Les Brad de Mer, Mariin sen).

22. zĂ·Ĺ?Ă­ se na prknech NĂ·rodnĂ­ho divadla bude konat slavnostnĂ­ pĹ?edstavenĂ­ u pĹ?Ă­le?itosti nĂ·v?tÄ?vy kambod?skĂ?ho krĂ·le Norodoma Sihamoniho v Praze. BaletnĂ­ pĹ?edstavenĂ­ je tu opravdu na mĂ­stÄ?, proto?e Norodom Sihamoni v Praze strĂ·vil mnoho let, chodil do pĹ?Ă­pravky baletu ND i na pra?skou konzervatoĹ? (byl spolu?Ă·kem Vlastimila Harapese), pozdÄ?ji studoval i na AMU. ZĂ·Ĺ?ijovĂ˝ veÄ«er bude slo?en z pĹ?edstavenĂ­ studentĹŻ TaneÄ«nĂ­ konzervatoĹ?e hl. m. Prahy, KrĂ·lovskĂ? taneÄ«nĂ­ akademie z Kambod?e a z nejlep?Ă­ch vĂ˝stupĹŻ sĂłlistĹŻ NĂ·rodnĂ­ho divadla.

27. Ĺ?Ă­jna se bude v pĹ?edveÄ«er premiĂ?ry opery TajemstvĂ­ v NĂ·rodnĂ­m divadle pĹ?edĂ·vat prvnĂ­ Cena KomerÄ«nĂ­ banky pro nejlep?Ă­ umÄ?lce NĂ·rodnĂ­ho divadla uplynulĂ? sezĂłny. V baletu jsou nominovĂ·ni Tereza PodaĹ?ilovĂ· a JiĹ?Ă­ Kodym za hlavnĂ­ Ăşlohy v OnÄ?ginovi a KlĂ·ra JelĂ­nkovĂ· za roli KejklĂ­Ĺ?ky ve ZlatovlĂ·sce.

TradiÄ«nĂ­ Balet Gala, kterĂ?ho se v?dy úīastnĂ­ pĹ?ednĂ­ taneÄ«nĂ­ci Ä«eskĂ?ho pĹŻvodu, kteĹ?Ă­ na svÄ?tovĂ˝ch scĂ?nĂ·ch dosĂ·hli nejvy??Ă­ch postĹŻ, se plĂ·nuje na polovinu sezĂłny. KoneÄ«nĂ? datum zĂ·visĂ­ nejen na mo?nostech ND, ale i na vytĂ­?enosti hostĹŻ. SouÄ«Ă·stĂ­ pĹ?edstavenĂ­ bude opÄ?t pĹ?edĂ·vĂ·nĂ­ cen Phillip Morris Ballet Flower Award.

V listopadu do Prahy zavĂ­tĂ· takĂ? baletnĂ­ soubor SlovenskĂ?ho NĂ·rodnĂ­ho divadla s pĹ?edstavenĂ­m KorzĂ·r.
O chystanĂ˝ch pĹ?edstavenĂ­ch budeme Ä«tenĂ·Ĺ?e prĹŻbÄ??nÄ? informovat.

PersonĂ·lnĂ­ zmÄ?ny JednĂ­m z pĹ?Ă­jemnĂ˝ch pĹ?ekvapenĂ­ leto?nĂ­ sezĂłny je povĂ˝?enĂ­ vynikajĂ­cĂ­ sĂłlistky Nikoly MĂ·rovĂ? na post prvnĂ­ sĂłlistky.
Z demi sĂłlistĹŻ na sĂłlisty byli povĂ˝?eni Ivana Illyenko, kterou v loĹ?skĂ? sezĂłnÄ? mohli divĂ·ci poprvĂ? vidÄ?t jako Ta?Ă·nu v OnÄ?ginovi, a Viktor Konvalinka.
Do souboru nastoupilo nÄ?kolik Ä«erstvĂ˝ch absolventĹŻ TaneÄ«nĂ­ konzervatoĹ?e hl. m. Prahy: Ivana Mike?ovĂ· a Edita Rau?erovĂ·, kterĂ? divĂ·ci znajĂ­ ji? z titulnĂ­ role v ?Ă­pkovĂ? RĹŻ?ence, kterou konzervatoĹ? ve spoluprĂ·ci s ND uvĂ·dĂ­ ve StavovskĂ?m divadle, a MatÄ?j Urban.

ZmÄ?na v zĂ·Ĺ?Ă­!!!
13. a 15. zĂ·Ĺ?Ă­ se z provoznĂ­ch dĹŻvodĹŻ ru?Ă­ pĹ?edstavenĂ­ LabutĂ­ jezero.

Lucie KocourkovĂ·
StĂ·tnĂ­ Opera a NĂ·rodnĂ­ divadlo v BrnÄ? pĹ?ipravujĂ­ pÄ?t premiĂ?r, oblasti nezĹŻstĂ·vajĂ­ pozadu
DvÄ? baletnĂ­ premiĂ?ry chystĂ· StĂ·tnĂ­ Opera. PrvnĂ­ je v bĹ?eznu (29.3.) ProkofjevĹŻv Romeo a Julie, prĂ·vÄ? jako v NĂ·rodnĂ­m divadle, ale tentokrĂ·t v domĂ·cĂ­m zpracovĂ·nĂ­ Pavla ?moka a Pavla Ä®umbaly. JistÄ? bude co srovnĂ·vat, proto?e i v BrnÄ? se ji? nÄ?kolik sezon Romeo a Julie hraje ? pro zmÄ?nu v choreografickĂ? ĂşpravÄ? ZdeĹ?ka Proke?e.
V Ä«ervnu (7.6.) bude uveden komponovanĂ˝ veÄ«er DivocĂ­ konÄ?, slo?enĂ˝ z choreografickĂ˝ch pracĂ­ bĂ˝valĂ˝ch i souÄ«asnĂ˝ch Ä«lenĹŻ Pra?skĂ?ho komornĂ­ho baletu, u jeho? zrodu Pavel ?mok stĂ·l.

NĂ·rodnĂ­ divadlo v BrnÄ?zaÄ«Ă­nĂ· v listopadu s netradiÄ«nĂ­m projektem Balady(10.11.) v malĂ? scĂ?nÄ? Reduty. Choreografie se ujala Hana LitterovĂ·, za hudebnĂ­ doprovod si vybrala cimbalistku, skladatelku a zpÄ?vaÄ«ku Zuzanu KapĹ?Ă­kovou. V BaladĂ·ch se spojĂ­ ?ivĂ· folklĂłrnĂ­ a jazzovĂ· hudba s modernĂ­m tancem.
V lednu ustoupĂ­ moderna klasice, v JanĂ·Ä«kovÄ? divadle bude mĂ­t premiĂ?ru Spartakus(19.1.) , oblĂ­benĂ˝ balet A. ChaÄ«aturjana.
V kvÄ?tnu bude v MahelovÄ? divadle uvedeno pĹ?edstavenĂ­ Tango(18.5.), jeho? autorem bude Bronislav Roznos (?Ă?f baletu ve Zwickau). Za cĂ­l si dĂ·vĂ· provĂ?st divĂ·ky historiĂ­ tanga od Ä«asĹŻ jeho vzniku v 2. polovinÄ? 19. stoletĂ­ na periferii Buenos Aires a? do souÄ«asnosti.

Divadlo J.K.TylachystĂ· premiĂ?ru taneÄ«nĂ­ho pĹ?edstavenĂ­ Zahradana hudbu ZbyĹ?ka MatÄ?jĹŻ. PĹ?edstavenĂ­ vzniklo na motivy stejnojmennĂ? modernĂ­ dÄ?tskĂ? knihy JiĹ?Ă­ho Trnky. V bĹ?eznu uvede balet ĦachtickĂ· panĂ­.
MoravskĂ? divadlo OlomoucchystĂ· na leden Marnou opatrnost a na duben komponovanĂ? pĹ?edstavenĂ­ Carmina Burana/Requiem na hudbu Carla Orffa a Gabriela FaurĂ?.
NĂ·rodnĂ­ divadlo moravskoslezskĂ? zaÄ«ne v listopadu novĂ˝m pĹ?edstavenĂ­m PURIM aneb Volba osudu (aneb ?idovka Ester), co? mĂ· bĂ˝t jakĂ·si modernĂ­ verze starozĂ·konnĂ­ho pĹ?Ă­bÄ?hu Ester. A na bĹ?ezen se chystĂ· ? schvĂ·lnÄ? mĹŻ?ete hĂ·dat: Romeo a Julie!
Jak se stát rezidentním umělcem
CIANT si Vás dovoluje pozvat na informační den: JAK SE STÁT REZIDENTNÍM UMĚLCEM - středa 8.11.2006, 10:00 - 17:00, Akademie výtvarných umění (U Akademie 4, Praha 7), v angličtině, vstup zdarma. Prakticky orientovaný informační den o programech umělecké mobility. Vystoupí mj. zástupci mapXXL (http://www.art4eu.net) a Trans Artists Foundation (http://www.transartists.nl), bude představena nová publikace obsahující tipy při ?ádání o tvůrčí pobyty, promluví experti na přípravu portfolií, zazní názory na práci výběrových komisí apod. Detailní program informačního dne a informace o souvisejících akcích najdete v dokumentu http://www.ciant.cz/bioart/Mobility_Days_Prague.pdf a na stránkách http://www.ciant.cz/bioart a http://www.ciant.cz/program.
Jak se stĂ·t rezidentnĂ­m umÄ?lcem
CIANT si VĂ·s dovoluje pozvat na informaÄ«nĂ­ den: JAK SE STĂ?T REZIDENTNĂ«M UMÄąLCEM - stĹ?eda 8.11.2006, 10:00 - 17:00, Akademie vĂ˝tvarnĂ˝ch umÄ?nĂ­ (U Akademie 4, Praha 7), v angliÄ«tinÄ?, vstup zdarma. Prakticky orientovanĂ˝ informaÄ«nĂ­ den o programech umÄ?leckĂ? mobility. VystoupĂ­ mj. zĂ·stupci mapXXL (http://www.art4eu.net) a Trans Artists Foundation (http://www.transartists.nl), bude pĹ?edstavena novĂ· publikace obsahujĂ­cĂ­ tipy pĹ?i ?Ă·dĂ·nĂ­ o tvĹŻrÄ«Ă­ pobyty, promluvĂ­ experti na pĹ?Ă­pravu portfoliĂ­, zaznĂ­ nĂ·zory na prĂ·ci vĂ˝bÄ?rovĂ˝ch komisĂ­ apod. DetailnĂ­ program informaÄ«nĂ­ho dne a informace o souvisejĂ­cĂ­ch akcĂ­ch najdete v dokumentu http://www.ciant.cz/bioart/Mobility_Days_Prague.pdf a na strĂ·nkĂ·ch http://www.ciant.cz/bioart a http://www.ciant.cz/program.
Entrée k Tanci 2006
ENTRÉE K TANCI 2006
15. ? 16. března
KLICPEROVO DIVADLO HRADEC KRÁLOVÉ

Leto?ní ročník Entrée představí ve dvou večerech divákům v Klicperově divadle výběr ze současného moderního tanečního umění z české i slovenské líhně, taneční i choreografické. Ve čtvrtečním programu vystoupí také "domácí" Taneční divadlo Honzy Pokusila.
Festival pořádají Hradecká kulturní a vzdělávací společnost a Tanec Praha.
Festival se koná za finanční podpory Státního fondu kultury České republiky, Královéhradeckého kraje a Statutárního města Hradec Králové.
Letos program festivalu doplní i výstava fotografií Jiřího Čečky "Tanec * pohyb * divadlo". Vstupné na jednotlivé večery je pouze 50 Kč, předprodej vstupenek ji? bě?í v Informačním centru HK na Gočárově tř.

PROGRAM

Středa, 15. 3. 2006
NANOHACH/ Michal Záhora: Synchronicity
??ivot podle Junga? - věci se navenek jeví jinak, ne? ve skutečnosti jsou. Chování lidí je často nepředvídatelné, reakce nečekané a? zvrácené. Zdánlivě neodpovídají situaci. Ponoříme-li se ale hlouběji do lidského nevědomí mo?ná nalezneme motivy chování - skryté souvislosti.
Choreografie: Michal Záhora.
Spolupráce: Zuzana Pavuková
Re?ijní spolupráce: Jana Vaníčková.
Tančí: Lea Čapková a Michal Záhora.
Hudba: Carlo Natoli, Antonio Vivaldi a Phantasma.

p ř e s t á v k a

Jaro Viňarský: Posledný krok pred (príbeh o nutnosti gravitácie)
Krátky príbeh o jednom ľudskom pokuse vzlietnu?. O člověku, ktorý dlhý dlhý čas strávi premý?ľaním o tom, ako vzlietnu? a doletie? k jednému neurčitému ale podstatnému bodu. Pokus za pokusom a stále na tom istom mieste. Jeho jedinou preká?kou je schopnos? vytvára? si dokonalé ilúzie uskutočnenia toho, čo je nemo?né. Ale na strane druhej je tu jeho odvaha, vďaka ktorej neprestává veri? a tá ho v?dy dovedie k prelomeniu hrubej steny jeho ilúzií a k jasnému poznaniu.
Jaro Viňarský začal tvořit při studiích na bratislavské Vysoké ?kole múzických umění. Studoval a tančil s mnoha slovenskými a světovými pedagogy a choreografy jako např. Simone Sandroni, Julyen Hamilton, Irene Stamou či Frey Faust. V roce 2001 obdr?el Cenu Jarmily Jeřábkové za sólovou choreografii ?Sorton?.
Koncepce, choreografie a tanec: Jaro Viňarský
Světla: Pavel Kotlík
Kostýmy: Ondrej Bederka, Mirek ?itník
Hudba: Silver Mount Zion, Artango

p ř e s t á v k a

Peter Mika, Olga Cobos, VerTeDance: Beneath the Silence
Existuje mnoho citů a pocitů, kterým jsme ji? přiřkli jméno. Ale přesto tu zůstávají i ty, které, ačkoli nám díky své hloubce mohou zprostředkovávat mimosmyslovou komunikaci s okolím i s vlastní psychikou, své jméno dosud nemají. V?dy nás bude fascinovat efemérní zku?enost. Ta se v nás postupně mění a přetváří ve zku?enost estetickou, která se projevuje navenek a odrá?í velmi věrně hnutí na?í mysli.
Umělecké sdru?ení VerTeDance získalo loni presti?ní cenu Sazky za ?objev v tanci?, mimo jiné za svůj precizní přístup ke zkoumání těch nejméně očekávaných proměn pohybu v prostoru. Obě úspě?né choreografky a interpretky ? Veronika Knytlová a Tereza Ondrová ? se rozhodly zvát ke spolupráci přední zahraniční osobnosti. Peter Mika s Olgou Cobos pro ně vytvořil duet plný překvapení, citlivě pracující s výjimečným pohybovým vybavením obou protagonistek. Tanec doká?e polo?it ty nejzákladněj?í otázky o lidském těle a du?i.
Choreografie: Peter Mika, Olga Cobos
Hudba: Maxim Iindine
Tančí: Veronika Knytlová, Tereza Ondrová


Čtvrtek, 16. 3. 2006Honza Pokusil: Vivaldi Tři obrazy ze ?ivota Antonia Vivaldiho:
BEZNADĚJ ANTONIA / V ZAJETÍ MÚZY / ZROZENÍ
Úsměvná choreografie ze ?ivota barokního genia, ve které se kloubí taneční pojetí klasické hudby s kresbou na plátno a tancem. Ne v?dy je jednoduché tvořit s vírou, tvořit nově, nepoznaně a odvá?ně, v?dy je ale třeba se o to pokou?et.
?Nejprve třeba míti obrazu plné srdce, aby ho pak mohly býti plné oči.? Josef Čapek
Taneční divadlo Honzy Pokusila je mladá nově vzniklá amatérská společnost scénického tance působící v Hradci Králové, ve které se zúročily zahraniční taneční zku?enosti Barbory Křováčkové a ?těpána Macha. Naposledy spolu tančili při ročním anga?má ve ?panělském souboru DA.TE Danza pod vedením mexického choreografa Omara Mezy Frías. Jejich taneční styl je ovlivněn release technikou Omara Mezy, limonovskou podobou Joa Alegada (USA) a jazzovým cítěním Marty Celie (Cuba-USA). Oba tanečníci tvoří třetím rokem pod společným pseudonymem Honza Pokusil.
Choreografie: Honza Pokusil
Tančí: Taneční divadlo Honzy Pokusila
Barbora Křováčková,Veronika Vozábová,?těpán Mach
Tančí a maluje: Radka Janů
Hudba: A. Vivaldi v podáni smyčcového orchestru Primavera
Thomas Newman

p ř e s t á v k a

Zuzana Kozánková/Artyci: Cocoon Invisible
?ena probouzející se ze ?eny. Přes to, ?e ka?dá ?ena ztělesňuje ?enský princip, skutečná ?ena je stále vzácněj?í. V ka?dé z nás dřímá mno?ství archetypálních symbolů, jimi? podvědomě komunikujeme a uvědomujeme si tak ?enu, která v nás spí. ?ena se musí předev?ím vynořit ze ?eny, aby si uvědomila, ?e skutečně existuje a aby tuto představu přenesla na sebe, na svět a začlenila ji do svého ?ivota.
Choreografie: Zuzana Kozánková
Tančí: Veronika ?imková
Hudba: Jozef Vlk
Scéna, kostýmy: Erika Čičmanová

p ř e s t á v k a

Milan Kozánek/Artyci: Om?a
? hřích a čistota ? za člověka ? mu?e a ?enu. M?e člověka, který ve snu pro?il svůj příběh začátku i konce. Začněme od člověka, potom začněme hledat Boha.
Námět: Milan Kozánek, Jaro Viňarský
Choreografie: Milan Kozánek
Tančí: Jaro Viňarský
Hudba: J. S. Bach
Kostýmy: Eva Rácová
Zuzana a Milan Kozánkovi zalo?ili umělecké sdru?ení Artyci k realizaci svých děl, a to nejen na Slovensku, odkud pocházejí. Oba mají zku?enosti z práce v zahraničí (Evropa i Asie) a hledají profesionální podmínky pro tvorbu, které v Bratislavě dosud neexistují. Zcela spontánně tak vznikl projekt pro dva umělce působící v Praze, Veroniku ?imkovou a Jaro Viňarského. Jsou to dvě sóla připomínající osobní zpověď, přesto tvořená v dokonalém souznění interpreta a choreografa jako dvou rovnocenných osobností. V současnosti působí jako pedagogové na presti?ní evropské taneční ?kole SEAD v rakouském Salzburgu.
EntrĂ?e k Tanci 2006
ENTRĂ?E K TANCI 2006
15. ? 16. bĹ?ezna
KLICPEROVO DIVADLO HRADEC KRĂ?LOVĂ?

Leto?nĂ­ roÄ«nĂ­k EntrĂ?e pĹ?edstavĂ­ ve dvou veÄ«erech divĂ·kĹŻm v KlicperovÄ? divadle vĂ˝bÄ?r ze souÄ«asnĂ?ho modernĂ­ho taneÄ«nĂ­ho umÄ?nĂ­ z Ä«eskĂ? i slovenskĂ? lĂ­hnÄ?, taneÄ«nĂ­ i choreografickĂ?. Ve Ä«tvrteÄ«nĂ­m programu vystoupĂ­ takĂ? "domĂ·cĂ­" TaneÄ«nĂ­ divadlo Honzy Pokusila.
Festival poĹ?Ă·dajĂ­ HradeckĂ· kulturnĂ­ a vzdÄ?lĂ·vacĂ­ spoleÄ«nost a Tanec Praha.
Festival se konĂ· za finanÄ«nĂ­ podpory StĂ·tnĂ­ho fondu kultury ĦeskĂ? republiky, KrĂ·lovĂ?hradeckĂ?ho kraje a StatutĂ·rnĂ­ho mÄ?sta Hradec KrĂ·lovĂ?.
Letos program festivalu doplnĂ­ i vĂ˝stava fotografiĂ­ JiĹ?Ă­ho ĦeÄ«ky "Tanec * pohyb * divadlo". VstupnĂ? na jednotlivĂ? veÄ«ery je pouze 50 KÄ«, pĹ?edprodej vstupenek ji? bÄ??Ă­ v InformaÄ«nĂ­m centru HK na GoÄ«Ă·rovÄ? tĹ?.

PROGRAM

StĹ?eda, 15. 3. 2006
NANOHACH/ Michal ZĂ·hora: Synchronicity
??ivot podle Junga? - vÄ?ci se navenek jevĂ­ jinak, ne? ve skuteÄ«nosti jsou. ChovĂ·nĂ­ lidĂ­ je Ä«asto nepĹ?edvĂ­datelnĂ?, reakce neÄ«ekanĂ? a? zvrĂ·cenĂ?. ZdĂ·nlivÄ? neodpovĂ­dajĂ­ situaci. PonoĹ?Ă­me-li se ale hloubÄ?ji do lidskĂ?ho nevÄ?domĂ­ mo?nĂ· nalezneme motivy chovĂ·nĂ­ - skrytĂ? souvislosti.
Choreografie: Michal ZĂ·hora.
SpoluprĂ·ce: Zuzana PavukovĂ·
Re?ijnĂ­ spoluprĂ·ce: Jana VanĂ­Ä«kovĂ·.
Tanīí: Lea Ħapkov÷ a Michal Z÷hora.
Hudba: Carlo Natoli, Antonio Vivaldi a Phantasma.

p Ĺ? e s t Ă· v k a

Jaro ViĹ?arskĂ˝: PoslednĂ˝ krok pred (prĂ­beh o nutnosti gravitĂ·cie)
KrĂ·tky prĂ­beh o jednom ŵudskom pokuse vzlietnu?. O Ä«lovÄ?ku, ktorĂ˝ dlhĂ˝ dlhĂ˝ Ä«as strĂ·vi premĂ˝?ŵanĂ­m o tom, ako vzlietnu? a doletie? k jednĂ?mu neurÄ«itĂ?mu ale podstatnĂ?mu bodu. Pokus za pokusom a stĂ·le na tom istom mieste. Jeho jedinou prekĂ·?kou je schopnos? vytvĂ·ra? si dokonalĂ? ilĂşzie uskutoÄ«nenia toho, Ä«o je nemo?nĂ?. Ale na strane druhej je tu jeho odvaha, vĬaka ktorej neprestĂ·vĂ· veri? a tĂ· ho v?dy dovedie k prelomeniu hrubej steny jeho ilĂşziĂ­ a k jasnĂ?mu poznaniu.
Jaro ViĹ?arskĂ˝ zaÄ«al tvoĹ?it pĹ?i studiĂ­ch na bratislavskĂ? VysokĂ? ?kole mĂşzickĂ˝ch umÄ?nĂ­. Studoval a tanÄ«il s mnoha slovenskĂ˝mi a svÄ?tovĂ˝mi pedagogy a choreografy jako napĹ?. Simone Sandroni, Julyen Hamilton, Irene Stamou Ä«i Frey Faust. V roce 2001 obdr?el Cenu Jarmily JeĹ?Ă·bkovĂ? za sĂłlovou choreografii ?Sorton?.
Koncepce, choreografie a tanec: Jaro ViĹ?arskĂ˝
SvÄ?tla: Pavel KotlĂ­k
Kostýmy: Ondrej Bederka, Mirek ?itník
Hudba: Silver Mount Zion, Artango

p Ĺ? e s t Ă· v k a

Peter Mika, Olga Cobos, VerTeDance: Beneath the Silence
Existuje mnoho citĹŻ a pocitĹŻ, kterĂ˝m jsme ji? pĹ?iĹ?kli jmĂ?no. Ale pĹ?esto tu zĹŻstĂ·vajĂ­ i ty, kterĂ?, aÄ«koli nĂ·m dĂ­ky svĂ? hloubce mohou zprostĹ?edkovĂ·vat mimosmyslovou komunikaci s okolĂ­m i s vlastnĂ­ psychikou, svĂ? jmĂ?no dosud nemajĂ­. V?dy nĂ·s bude fascinovat efemĂ?rnĂ­ zku?enost. Ta se v nĂ·s postupnÄ? mÄ?nĂ­ a pĹ?etvĂ·Ĺ?Ă­ ve zku?enost estetickou, kterĂ· se projevuje navenek a odrĂ·?Ă­ velmi vÄ?rnÄ? hnutĂ­ na?Ă­ mysli.
UmÄ?leckĂ? sdru?enĂ­ VerTeDance zĂ­skalo loni presti?nĂ­ cenu Sazky za ?objev v tanci?, mimo jinĂ? za svĹŻj preciznĂ­ pĹ?Ă­stup ke zkoumĂ·nĂ­ tÄ?ch nejmĂ?nÄ? oÄ«ekĂ·vanĂ˝ch promÄ?n pohybu v prostoru. ObÄ? ĂşspÄ??nĂ? choreografky a interpretky ? Veronika KnytlovĂ· a Tereza OndrovĂ· ? se rozhodly zvĂ·t ke spoluprĂ·ci pĹ?ednĂ­ zahraniÄ«nĂ­ osobnosti. Peter Mika s Olgou Cobos pro nÄ? vytvoĹ?il duet plnĂ˝ pĹ?ekvapenĂ­, citlivÄ? pracujĂ­cĂ­ s vĂ˝jimeÄ«nĂ˝m pohybovĂ˝m vybavenĂ­m obou protagonistek. Tanec dokĂ·?e polo?it ty nejzĂ·kladnÄ?j?Ă­ otĂ·zky o lidskĂ?m tÄ?le a du?i.
Choreografie: Peter Mika, Olga Cobos
Hudba: Maxim Iindine
Tanīí: Veronika Knytlov÷, Tereza Ondrov÷


Ħtvrtek, 16. 3. 2006Honza Pokusil: Vivaldi TĹ?i obrazy ze ?ivota Antonia Vivaldiho:
BEZNADÄąJ ANTONIA / V ZAJETĂ« MĂąZY / ZROZENĂ«
ĂąsmÄ?vnĂ· choreografie ze ?ivota baroknĂ­ho genia, ve kterĂ? se kloubĂ­ taneÄ«nĂ­ pojetĂ­ klasickĂ? hudby s kresbou na plĂ·tno a tancem. Ne v?dy je jednoduchĂ? tvoĹ?it s vĂ­rou, tvoĹ?it novÄ?, nepoznanÄ? a odvĂ·?nÄ?, v?dy je ale tĹ?eba se o to pokou?et.
?Nejprve tĹ?eba mĂ­ti obrazu plnĂ? srdce, aby ho pak mohly bĂ˝ti plnĂ? oÄ«i.? Josef Ħapek
TaneÄ«nĂ­ divadlo Honzy Pokusila je mladĂ· novÄ? vzniklĂ· amatĂ?rskĂ· spoleÄ«nost scĂ?nickĂ?ho tance pĹŻsobĂ­cĂ­ v Hradci KrĂ·lovĂ?, ve kterĂ? se zĂşroÄ«ily zahraniÄ«nĂ­ taneÄ«nĂ­ zku?enosti Barbory KĹ?ovĂ·Ä«kovĂ? a ?tÄ?pĂ·na Macha. Naposledy spolu tanÄ«ili pĹ?i roÄ«nĂ­m anga?mĂ· ve ?panÄ?lskĂ?m souboru DA.TE Danza pod vedenĂ­m mexickĂ?ho choreografa Omara Mezy FrĂ­as. Jejich taneÄ«nĂ­ styl je ovlivnÄ?n release technikou Omara Mezy, limonovskou podobou Joa Alegada (USA) a jazzovĂ˝m cĂ­tÄ?nĂ­m Marty Celie (Cuba-USA). Oba taneÄ«nĂ­ci tvoĹ?Ă­ tĹ?etĂ­m rokem pod spoleÄ«nĂ˝m pseudonymem Honza Pokusil.
Choreografie: Honza Pokusil
Tanīí: Taneīní divadlo Honzy Pokusila
Barbora KĹ?ovĂ·Ä«kovĂ·,Veronika VozĂ·bovĂ·,?tÄ?pĂ·n Mach
Tanīí a maluje: Radka Janů
Hudba: A. Vivaldi v pod÷ni smyīcov�ho orchestru Primavera
Thomas Newman

p Ĺ? e s t Ă· v k a

Zuzana KozĂ·nkovĂ·/Artyci: Cocoon Invisible
?ena probouzejĂ­cĂ­ se ze ?eny. PĹ?es to, ?e ka?dĂ· ?ena ztÄ?lesĹ?uje ?enskĂ˝ princip, skuteÄ«nĂ· ?ena je stĂ·le vzĂ·cnÄ?j?Ă­. V ka?dĂ? z nĂ·s dĹ?Ă­mĂ· mno?stvĂ­ archetypĂ·lnĂ­ch symbolĹŻ, jimi? podvÄ?domÄ? komunikujeme a uvÄ?domujeme si tak ?enu, kterĂ· v nĂ·s spĂ­. ?ena se musĂ­ pĹ?edev?Ă­m vynoĹ?it ze ?eny, aby si uvÄ?domila, ?e skuteÄ«nÄ? existuje a aby tuto pĹ?edstavu pĹ?enesla na sebe, na svÄ?t a zaÄ«lenila ji do svĂ?ho ?ivota.
Choreografie: Zuzana KozĂ·nkovĂ·
Tanīí: Veronika ?imkov÷
Hudba: Jozef Vlk
Sc�na, kostýmy: Erika Ħiīmanov÷

p Ĺ? e s t Ă· v k a

Milan KozĂ·nek/Artyci: Om?a
? hĹ?Ă­ch a Ä«istota ? za Ä«lovÄ?ka ? mu?e a ?enu. M?e Ä«lovÄ?ka, kterĂ˝ ve snu pro?il svĹŻj pĹ?Ă­bÄ?h zaÄ«Ă·tku i konce. ZaÄ«nÄ?me od Ä«lovÄ?ka, potom zaÄ«nÄ?me hledat Boha.
NĂ·mÄ?t: Milan KozĂ·nek, Jaro ViĹ?arskĂ˝
Choreografie: Milan KozĂ·nek
TanÄ«Ă­: Jaro ViĹ?arskĂ˝
Hudba: J. S. Bach
Kostýmy: Eva R÷cov÷
Zuzana a Milan KozĂ·nkovi zalo?ili umÄ?leckĂ? sdru?enĂ­ Artyci k realizaci svĂ˝ch dÄ?l, a to nejen na Slovensku, odkud pochĂ·zejĂ­. Oba majĂ­ zku?enosti z prĂ·ce v zahraniÄ«Ă­ (Evropa i Asie) a hledajĂ­ profesionĂ·lnĂ­ podmĂ­nky pro tvorbu, kterĂ? v BratislavÄ? dosud neexistujĂ­. Zcela spontĂ·nnÄ? tak vznikl projekt pro dva umÄ?lce pĹŻsobĂ­cĂ­ v Praze, Veroniku ?imkovou a Jaro ViĹ?arskĂ?ho. Jsou to dvÄ? sĂłla pĹ?ipomĂ­najĂ­cĂ­ osobnĂ­ zpovÄ?Ĭ, pĹ?esto tvoĹ?enĂ· v dokonalĂ?m souznÄ?nĂ­ interpreta a choreografa jako dvou rovnocennĂ˝ch osobnostĂ­. V souÄ«asnosti pĹŻsobĂ­ jako pedagogovĂ? na presti?nĂ­ evropskĂ? taneÄ«nĂ­ ?kole SEAD v rakouskĂ?m Salzburgu.
Nová premiéra Romea a Julie baletu ND
V neděli 19.11. 2006 bude mít historické budově Národního divadla premiéru nové nastudování Romea a Julie. Druhá premiéra se uskuteční druhý den. Autorem a inscenátorem je Youri Vámos, maďarský choreograf a ?éf Ballet Düsseldorf, který předloni v ND inscenoval také sou verzi Louskáčka.
Vámosova verze se vymyká z nespočetné řady baletů inspirovaných Shakespearovou tragédií, proto?e je její děj zasazen do 30. let. ?Za svou kariéru jsem tančil mnoho Romeů a v?dycky to byla renesance. Ale kdy? jsem se rozhodl sám příběh ztvárnit, musel jsem se v něm najít, uvěřit mu, a to mi v historických kulisách ne?lo,? vysvětlil svůj inscenační záměr, ?Inspirovala mě předev?ím hudba, proto?e Prokofjev Romea a Julii komponoval ve třicátých letech a jeho hudba v sobě tu dobu má. Samozřejmě jsem mohl příběh zasadit blí? k současnosti, ale to jsem si nedovedl představit, proto?e v dne?ní době by nefungoval hlavní problém příběhu, zalo?ený na vlivu nábo?enství. I kdy? je to pořád Itálie, která je hodně nábo?enská, tak by se tě?ko v padesátých, ?edesátých letech mohla dívka bát, ?e jí rodiče zabijí, kdy? se pomiluje s chlapcem před svatbou.? Vámos ve svém zpracování sice postavu pátera Lorenze odsunuje do pozadí, ale ne její význam. Dále z libreta vy?krtl Chůvu a Rosalinu.
I v obsazování hlavních rolí se postupovalo nezvykle. Titulní postavy v první premiéře tančí mladí absolventi konzervatoře, kteří byli v souboru anga?ováni teprve před pár měsíci: Ivana Mike?ová a Matěj Urban. V jejich prospěch hovoří mládí, které mů?e postavám přinést velkou přirozenost, z technického hlediska je to v?ak pro oba velká výzva. Druhé obsazení ztvární zku?ení sólisté Adéla Pollertová a Michal ?típa. V roli Merkucia vystoupí Alexandre Katsapov a Viktor Konvalinka.
NovĂ· premiĂ?ra Romea a Julie baletu ND
V nedÄ?li 19.11. 2006 bude mĂ­t historickĂ? budovÄ? NĂ·rodnĂ­ho divadla premiĂ?ru novĂ? nastudovĂ·nĂ­ Romea a Julie. DruhĂ· premiĂ?ra se uskuteÄ«nĂ­ druhĂ˝ den. Autorem a inscenĂ·torem je Youri VĂ·mos, maĬarskĂ˝ choreograf a ?Ă?f Ballet DĂĄsseldorf, kterĂ˝ pĹ?edloni v ND inscenoval takĂ? sou verzi LouskĂ·Ä«ka.
VĂ·mosova verze se vymykĂ· z nespoÄ«etnĂ? Ĺ?ady baletĹŻ inspirovanĂ˝ch Shakespearovou tragĂ?diĂ­, proto?e je jejĂ­ dÄ?j zasazen do 30. let. ?Za svou kariĂ?ru jsem tanÄ«il mnoho RomeĹŻ a v?dycky to byla renesance. Ale kdy? jsem se rozhodl sĂ·m pĹ?Ă­bÄ?h ztvĂ·rnit, musel jsem se v nÄ?m najĂ­t, uvÄ?Ĺ?it mu, a to mi v historickĂ˝ch kulisĂ·ch ne?lo,? vysvÄ?tlil svĹŻj inscenaÄ«nĂ­ zĂ·mÄ?r, ?Inspirovala mÄ? pĹ?edev?Ă­m hudba, proto?e Prokofjev Romea a Julii komponoval ve tĹ?icĂ·tĂ˝ch letech a jeho hudba v sobÄ? tu dobu mĂ·. SamozĹ?ejmÄ? jsem mohl pĹ?Ă­bÄ?h zasadit blĂ­? k souÄ«asnosti, ale to jsem si nedovedl pĹ?edstavit, proto?e v dne?nĂ­ dobÄ? by nefungoval hlavnĂ­ problĂ?m pĹ?Ă­bÄ?hu, zalo?enĂ˝ na vlivu nĂ·bo?enstvĂ­. I kdy? je to poĹ?Ă·d ItĂ·lie, kterĂ· je hodnÄ? nĂ·bo?enskĂ·, tak by se tÄ??ko v padesĂ·tĂ˝ch, ?edesĂ·tĂ˝ch letech mohla dĂ­vka bĂ·t, ?e jĂ­ rodiÄ«e zabijĂ­, kdy? se pomiluje s chlapcem pĹ?ed svatbou.? VĂ·mos ve svĂ?m zpracovĂ·nĂ­ sice postavu pĂ·tera Lorenze odsunuje do pozadĂ­, ale ne jejĂ­ vĂ˝znam. DĂ·le z libreta vy?krtl ChĹŻvu a Rosalinu.
I v obsazovĂ·nĂ­ hlavnĂ­ch rolĂ­ se postupovalo nezvykle. TitulnĂ­ postavy v prvnĂ­ premiĂ?Ĺ?e tanÄ«Ă­ mladĂ­ absolventi konzervatoĹ?e, kteĹ?Ă­ byli v souboru anga?ovĂ·ni teprve pĹ?ed pĂ·r mÄ?sĂ­ci: Ivana Mike?ovĂ· a MatÄ?j Urban. V jejich prospÄ?ch hovoĹ?Ă­ mlĂ·dĂ­, kterĂ? mĹŻ?e postavĂ·m pĹ?inĂ?st velkou pĹ?irozenost, z technickĂ?ho hlediska je to v?ak pro oba velkĂ· vĂ˝zva. DruhĂ? obsazenĂ­ ztvĂ·rnĂ­ zku?enĂ­ sĂłlistĂ? AdĂ?la PollertovĂ· a Michal ?tĂ­pa. V roli Merkucia vystoupĂ­ Alexandre Katsapov a Viktor Konvalinka.
Česká taneční platforma
Blí?í se 12.ročník Festivalu soudobé taneční tvorby a pohybového divadla, který představí to nejzajímavěj?í ze soudobého tance v Čechách za uplynulou sezónu. Česká taneční platforma proběhne na více scénách od 7. do 12.dubna 2006. Představení najdete v Tanečním diáři.
Ħesk÷ taneīní platforma
BlĂ­?Ă­ se 12.roÄ«nĂ­k Festivalu soudobĂ? taneÄ«nĂ­ tvorby a pohybovĂ?ho divadla, kterĂ˝ pĹ?edstavĂ­ to nejzajĂ­mavÄ?j?Ă­ ze soudobĂ?ho tance v ĦechĂ·ch za uplynulou sezĂłnu. ĦeskĂ· taneÄ«nĂ­ platforma probÄ?hne na vĂ­ce scĂ?nĂ·ch od 7. do 12.dubna 2006. PĹ?edstavenĂ­ najdete v TaneÄ«nĂ­m diĂ·Ĺ?i.
Festival 4+4+4 dny v pohybu 19.-30. května 2006
DŮM ? Jungmannova 21 & Divadlo Ponec & Divadlo Alfred ve dvoře
Čtyři dny si pro 11. ročník festivalu vybraly tři různé pra?ské lokality. Vedle programově spřízněných divadel ALFRED VE DVOŘE a PONEC se centrem leto?ního festivalu stane opu?těný ČIN?OVNÍ DUM v centru Prahy ( bývalá stomatologická poliklinika) v Jungmannově ulici č.p. 21. Leto?ní ročník tak vedle předních světových tanečních a divadelních souborů představí interaktivní site-specific projekt, který má za cíl předev?ím o?ivit veřejný prostor uměním ? uměleckou akcí, která překvapí obyvatele Prahy tam, kde ji nečekají. Projekt zahrnuje divadelní představení, výtvarné projekty, instalace, předná?ky o architektuře, projekce, koncerty apod.. Současně bude festivalový program probíhat v Divadle Ponec a Divadle Alfred ve dvoře, kde se představí taneční a divadelní soubory z Norska, Německa, Francie, Kanady, Polska a USA.

Taneční představení naleznete v Tanečním diáři, kompletní program a více informací na www.ctyridny.cz
Festival 4+4+4 dny v pohybu 19.-30. kvÄ?tna 2006
DĹ?M ? Jungmannova 21 & Divadlo Ponec & Divadlo Alfred ve dvoĹ?e
ĦtyĹ?i dny si pro 11. roÄ«nĂ­k festivalu vybraly tĹ?i rĹŻznĂ? pra?skĂ? lokality. Vedle programovÄ? spĹ?Ă­znÄ?nĂ˝ch divadel ALFRED VE DVOĹ?E a PONEC se centrem leto?nĂ­ho festivalu stane opu?tÄ?nĂ˝ ĦIN?OVNĂ« DUM v centru Prahy ( bĂ˝valĂ· stomatologickĂ· poliklinika) v JungmannovÄ? ulici Ä«.p. 21. Leto?nĂ­ roÄ«nĂ­k tak vedle pĹ?ednĂ­ch svÄ?tovĂ˝ch taneÄ«nĂ­ch a divadelnĂ­ch souborĹŻ pĹ?edstavĂ­ interaktivnĂ­ site-specific projekt, kterĂ˝ mĂ· za cĂ­l pĹ?edev?Ă­m o?ivit veĹ?ejnĂ˝ prostor umÄ?nĂ­m ? umÄ?leckou akcĂ­, kterĂ· pĹ?ekvapĂ­ obyvatele Prahy tam, kde ji neÄ«ekajĂ­. Projekt zahrnuje divadelnĂ­ pĹ?edstavenĂ­, vĂ˝tvarnĂ? projekty, instalace, pĹ?ednĂ·?ky o architektuĹ?e, projekce, koncerty apod.. SouÄ«asnÄ? bude festivalovĂ˝ program probĂ­hat v Divadle Ponec a Divadle Alfred ve dvoĹ?e, kde se pĹ?edstavĂ­ taneÄ«nĂ­ a divadelnĂ­ soubory z Norska, NÄ?mecka, Francie, Kanady, Polska a USA.

TaneÄ«nĂ­ pĹ?edstavenĂ­ naleznete v TaneÄ«nĂ­m diĂ·Ĺ?i, kompletnĂ­ program a vĂ­ce informacĂ­ na www.ctyridny.cz
O Jílovské zlato
Taneční skupina Trn v oku pod zá?titou man?elky prezidenta republiky Lívie Klausové pořádá ojedinělou soutě? v historických a historicko-scénických tancích.

V sobotu 8. dubna 2006 od 10.00 hodin se uskuteční taneční soutě? ?O Jílovské zlato?. Je prvním ročníkem a jedná se o první takový projekt nejen v rámci České republiky, ale i Evropy. Soutě? bude hodnotit 7 vysoce kvalifikovaných porotců několika oborů. Z historického hlediska Doc. Eva Kröschlová, PhDr. Ludmila Kybalová Csc., Prof. PhDr. Jaroslav Čechura a Prof.PhDr. Marie Bláhová CSc., z odborného tanečního hlediska potom Robert Plesný z Laterny Magiky, Roxoliana Sadirová a Jan Jakl.
Diváci se mohou tě?it na netradiční podívanou. Jako doprovodný program je pro děti připravena volba nejkrásněj?í princezny a výtvarná soutě?. Více podrobností je mo?no nalézt na http://www.trnvoku.cz/soutez/index.html

Kontakt: Eli?ka Halanová, vedoucí projektu, e-mail: tanecni.soutez@seznam.cz, GSM: 604 632 839
O JĂ­lovskĂ? zlato
TaneÄ«nĂ­ skupina Trn v oku pod zĂ·?titou man?elky prezidenta republiky LĂ­vie KlausovĂ? poĹ?Ă·dĂ· ojedinÄ?lou soutÄ?? v historickĂ˝ch a historicko-scĂ?nickĂ˝ch tancĂ­ch.

V sobotu 8. dubna 2006 od 10.00 hodin se uskuteÄ«nĂ­ taneÄ«nĂ­ soutÄ?? ?O JĂ­lovskĂ? zlato?. Je prvnĂ­m roÄ«nĂ­kem a jednĂ· se o prvnĂ­ takovĂ˝ projekt nejen v rĂ·mci ĦeskĂ? republiky, ale i Evropy. SoutÄ?? bude hodnotit 7 vysoce kvalifikovanĂ˝ch porotcĹŻ nÄ?kolika oborĹŻ. Z historickĂ?ho hlediska Doc. Eva KrĂ?schlovĂ·, PhDr. Ludmila KybalovĂ· Csc., Prof. PhDr. Jaroslav Ħechura a Prof.PhDr. Marie BlĂ·hovĂ· CSc., z odbornĂ?ho taneÄ«nĂ­ho hlediska potom Robert PlesnĂ˝ z Laterny Magiky, Roxoliana SadirovĂ· a Jan Jakl.
DivĂ·ci se mohou tÄ??it na netradiÄ«nĂ­ podĂ­vanou. Jako doprovodnĂ˝ program je pro dÄ?ti pĹ?ipravena volba nejkrĂ·snÄ?j?Ă­ princezny a vĂ˝tvarnĂ· soutÄ??. VĂ­ce podrobnostĂ­ je mo?no nalĂ?zt na http://www.trnvoku.cz/soutez/index.html

Kontakt: Eli?ka HalanovĂ·, vedoucĂ­ projektu, e-mail: tanecni.soutez@seznam.cz, GSM: 604 632 839
Kolokvium "Hledání ?ivé podoby tance" 6. a 7.11. 2006 na HAMU
Hledání ?ivé podoby tance. Taneční prameny a jejich interpretace

Kolokvium pořádané Ústavem taneční vědy HAMU v Praze ve dnech 6.a 7. 11. 2006

Místo konání: katedra tance HAMU, učebna 1027

Program:
Pondělí, 6.11.2006
Blok 1, 9:30?11:00
Typy a povaha tanečních pramenů, Doc. Dorota Gremlicová, Ph.D.
Grafický zápis jako pramen k rekonstrukci ?ivé podoby tance, Doc. Helena Kazárová, Ph.D.

Blok 2, 11:30?13:00
Dobové materiály jako zdroj poznání choreografického my?lení doby manýrismu a raného baroka, Blanka Wernerová
Téměř anonymní torzo (Informace o Milu Bro?kové-?tursové), PhDr. Vlasta Reittererová
Diskusní příspěvky

Úterý, 7.11.2006
Blok 1, 9:30?12:00
Literární dílo jako pramen pro studium lidové taneční kultury, Mgr. Daniela Stavělová, CSc.
Středověké prameny české provenience a jejich výpovědní hodnota pro studium tance, Doc. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Hroznatova mísa, středověká taneční ikonografie, BcA. Zuzana Smugalová

Blok 2, 12:30?14:00
Deníky V. V. Tomka, zpráva o tanečním ?ivotě, Eva Urválková
Tanečník jako pramen, sociologický výzkum mezi studenty tanečních konzervatoří,BcA. Bronislava Skalická
Diskusní příspěvky

Srdečně jsou zváni i účastníci bez příspěvku

Přihlá?ky a dotazy: doc. Dorota Gremlicová, Ph.D.
e-mail: dorota.gremlicova@hamu.cz
tel: 257 532 083
Kolokvium "HledĂ·nĂ­ ?ivĂ? podoby tance" 6. a 7.11. 2006 na HAMU
Hled÷ní ?iv� podoby tance. Taneīní prameny a jejich interpretace

Kolokvium poĹ?Ă·danĂ? Ăąstavem taneÄ«nĂ­ vÄ?dy HAMU v Praze ve dnech 6.a 7. 11. 2006

Místo kon÷ní: katedra tance HAMU, uīebna 1027

Program:
PondÄ?lĂ­, 6.11.2006
Blok 1, 9:30?11:00
Typy a povaha taneīních pramenů, Doc. Dorota Gremlicov÷, Ph.D.
GrafickĂ˝ zĂ·pis jako pramen k rekonstrukci ?ivĂ? podoby tance, Doc. Helena KazĂ·rovĂ·, Ph.D.

Blok 2, 11:30?13:00
Dobov� materi÷ly jako zdroj pozn÷ní choreografick�ho my?lení doby manýrismu a ran�ho baroka, Blanka Wernerov÷
TĂ?mÄ?Ĺ? anonymnĂ­ torzo (Informace o Milu Bro?kovĂ?-?tursovĂ?), PhDr. Vlasta ReittererovĂ·
DiskusnĂ­ pĹ?Ă­spÄ?vky

ĂąterĂ˝, 7.11.2006
Blok 1, 9:30?12:00
LiterĂ·rnĂ­ dĂ­lo jako pramen pro studium lidovĂ? taneÄ«nĂ­ kultury, Mgr. Daniela StavÄ?lovĂ·, CSc.
StĹ?edovÄ?kĂ? prameny Ä«eskĂ? provenience a jejich vĂ˝povÄ?dnĂ­ hodnota pro studium tance, Doc. PhDr. Hana PĂ·tkovĂ·, Ph.D.
Hroznatova mĂ­sa, stĹ?edovÄ?kĂ· taneÄ«nĂ­ ikonografie, BcA. Zuzana SmugalovĂ·

Blok 2, 12:30?14:00
DenĂ­ky V. V. Tomka, zprĂ·va o taneÄ«nĂ­m ?ivotÄ?, Eva UrvĂ·lkovĂ·
TaneÄ«nĂ­k jako pramen, sociologickĂ˝ vĂ˝zkum mezi studenty taneÄ«nĂ­ch konzervatoĹ?Ă­,BcA. Bronislava SkalickĂ·
DiskusnĂ­ pĹ?Ă­spÄ?vky

SrdeÄ«nÄ? jsou zvĂ·ni i úīastnĂ­ci bez pĹ?Ă­spÄ?vku

PĹ?ihlĂ·?ky a dotazy: doc. Dorota GremlicovĂ·, Ph.D.
e-mail: dorota.gremlicova@hamu.cz
tel: 257 532 083
Stá? Analýzy pohybu se SophieBilly 17.-19. listopadu 2006
Více rubrika Program akcí - workshopy
St÷? Analýzy pohybu se SophieBilly 17.-19. listopadu 2006
VĂ­ce rubrika Program akcĂ­ - workshopy
Malá inventura - festival nového divadla
Unikátní přehlídka, která proběhne 22.-26.února 2006, představuje nejzajímavěj?í projekty loňského roku z oblasti fyzického, tanečního, vizuálního, vokálního, nonverbálního a cross-over divadla.
Představení proběhnou v těchto divadlech : Alfred ve dvoře, Divadlo Archa, Divadlo Nablízko, Divadlo Duncan Centre, Eliadova knihovna Divadla Na zábradlí, Universální prostor NoD.

Program :

Divadlo Alfred ve dvoře - velká scéna

22 / 2 / 19h Politoly ? předvolební trena?ér / Stage Code
23 / 2 / 19h Red Green Blue / Handa Gote research & developement
24 / 2 / 19h Break my Heart, Please! / Theatre XXL
25 / 2 / 19h Axolotl ? laskavost kráčející ryby / Rubén Ortiz, Hector Bourges
26 / 2 / 19h U? de! Matapa.de / The Art Out Platform

Divadlo Alfred ve dvoře - malá scéna

23 / 2 / 19h DoMA / at home / Howard Lotker
24 / 2 / 19h Computer Music / Handa Gote research & development

Divadlo ARCHA

22 / 2 / 21h Tanec hraček / Petr Nikl
23 / 2 / 19h V 11:20 tě opou?tím! ? premiéra dokumentu
23 / 2 / 21h Understand / Skutr 24 / 2 / 19h Understand / Skutr
24 / 2 / 21h V 11:20 tě opou?tím! ? premiéra dokumentu

Divadlo Nablízko
22 / 2 / 21h Ty si jen sajtkára / Radka Mizerová, Martina Musilová, Kateřina Jungová
23 / 2 / 21h Prádélko... / Divadlo PAP
24 / 2 / 21h S ků?í na trh / Hudečková, Trpi?ovská
25 / 2 / 21h Nepokojíčky / divadlo DNO
26 / 2 / 21 Batgirl, Yodagirl a Bílý králík / nemódní přehlídka
Ka?dému představení předchází interaktivní příspěvek na genderová témata od o.s. ?ába na prameni

Eliadova knihovna Divadla Na zábradlí

25 / 2 / 17h Kúpil som si v Ikea lopatu na vykopanie vlastneho hrobu / Phenomenontheatre(SK)
26 / 2 / 17h Tu?ba / Anna Synková, Daniela Klime?ová

Duncan Centre

22 / 2 / 20h / Polaris / Vojta ?vejda, Jan Bene?-McGadie
23 / 2 / 20h Polaris / Vojta ?vejda, Jan Bene?-McGadie

Universální prostor NoD

25 / 2 / 21h / The Mad Cup of Tea / Krepsko
MalĂ· inventura - festival novĂ?ho divadla
UnikĂ·tnĂ­ pĹ?ehlĂ­dka, kterĂ· probÄ?hne 22.-26.Ăşnora 2006, pĹ?edstavuje nejzajĂ­mavÄ?j?Ă­ projekty loĹ?skĂ?ho roku z oblasti fyzickĂ?ho, taneÄ«nĂ­ho, vizuĂ·lnĂ­ho, vokĂ·lnĂ­ho, nonverbĂ·lnĂ­ho a cross-over divadla.
PĹ?edstavenĂ­ probÄ?hnou v tÄ?chto divadlech : Alfred ve dvoĹ?e, Divadlo Archa, Divadlo NablĂ­zko, Divadlo Duncan Centre, Eliadova knihovna Divadla Na zĂ·bradlĂ­, UniversĂ·lnĂ­ prostor NoD.

Program :

Divadlo Alfred ve dvoĹ?e - velkĂ· scĂ?na

22 / 2 / 19h Politoly ? pĹ?edvolebnĂ­ trena?Ă?r / Stage Code
23 / 2 / 19h Red Green Blue / Handa Gote research & developement
24 / 2 / 19h Break my Heart, Please! / Theatre XXL
25 / 2 / 19h Axolotl ? laskavost krĂ·Ä«ejĂ­cĂ­ ryby / RubĂ?n Ortiz, Hector Bourges
26 / 2 / 19h U? de! Matapa.de / The Art Out Platform

Divadlo Alfred ve dvoĹ?e - malĂ· scĂ?na

23 / 2 / 19h DoMA / at home / Howard Lotker
24 / 2 / 19h Computer Music / Handa Gote research & development

Divadlo ARCHA

22 / 2 / 21h Tanec hraīek / Petr Nikl
23 / 2 / 19h V 11:20 tÄ? opou?tĂ­m! ? premiĂ?ra dokumentu
23 / 2 / 21h Understand / Skutr 24 / 2 / 19h Understand / Skutr
24 / 2 / 21h V 11:20 tÄ? opou?tĂ­m! ? premiĂ?ra dokumentu

Divadlo NablĂ­zko
22 / 2 / 21h Ty si jen sajtkĂ·ra / Radka MizerovĂ·, Martina MusilovĂ·, KateĹ?ina JungovĂ·
23 / 2 / 21h PrĂ·dĂ?lko... / Divadlo PAP
24 / 2 / 21h S ků?í na trh / Hudeīkov÷, Trpi?ovsk÷
25 / 2 / 21h NepokojĂ­Ä«ky / divadlo DNO
26 / 2 / 21 Batgirl, Yodagirl a BĂ­lĂ˝ krĂ·lĂ­k / nemĂłdnĂ­ pĹ?ehlĂ­dka
Ka?dĂ?mu pĹ?edstavenĂ­ pĹ?edchĂ·zĂ­ interaktivnĂ­ pĹ?Ă­spÄ?vek na genderovĂ· tĂ?mata od o.s. ?Ă·ba na prameni

Eliadova knihovna Divadla Na zĂ·bradlĂ­

25 / 2 / 17h KĂşpil som si v Ikea lopatu na vykopanie vlastneho hrobu / Phenomenontheatre(SK)
26 / 2 / 17h Tu?ba / Anna SynkovĂ·, Daniela Klime?ovĂ·

Duncan Centre

22 / 2 / 20h / Polaris / Vojta ?vejda, Jan Bene?-McGadie
23 / 2 / 20h Polaris / Vojta ?vejda, Jan Bene?-McGadie

UniversĂ·lnĂ­ prostor NoD

25 / 2 / 21h / The Mad Cup of Tea / Krepsko
Nová sezóna v divadle Ponec
Divadlo Ponec vstupuje do své 6. sezóny. Zahájí ji výjimečné večery izraelských tanečníků, v průběhu podzimu se chystá série ?esti premiér a také řada repríz doplněná aktraktivním ?panělským týdnem.
Slavnostní zahájení pod názvem ?Izraelský víkend? 10. a 11. září představí divákům to nejlep?í ze současného tance v Izraeli. Oba večery jsou uspořádány ve spolupráci s Velvyslanectvím Izraele v rámci Roku s ?idovskou kulturou ? 100 let ?idovského muzea v Praze. V Ponci vystoupí Arkadi Zaides a Shira Miasnik, Michal Mualem a Giannalberto de Filippis, Yasmeen Godder a Shlomi Bitton. Účinkující o víkendu také předají své zku?enosti na workshopech pro profesionální tanečníky. Po prvním představení (10.9.) bude následovat moderovaná diskuze s tanečníky.

Kromě tance z Izraele se v září uskuteční premiéra nového díla skupiny NANOHACH v choreografii Ioany Mony Popovici s názvem ?Portrét? (více v sekci Představení) a předpremiéra nové choreografické práce ?Extraction? Pierra Nadauda a jeho skupiny mamacallas. V tomto díle budou účinkovat Zdenka Svíteková, Lenka Vokurková a Pierre Nadaud, kteří na tomto projektu pracují formou rezidencí ve Francii, Německu a nyní v ČR.

V říjnu se mů?ete tě?it na nové dílo VerTeDance z Ceny Sazky ?za objev v tanci? 2005. Tereza Ondrová a Veronika Knytlová se v novém projektu soustředí narozdíl od dosavadní tvorby pouze na choreografii; samy v představení tančit nebudou. V představení ?Braves?, které autorky označují jako pohybově-divadelní, bude účinkovat 7 aktérů ? Helena Arenbergerová, Vladimír Burian a 5 dětí. Nechme se překvapit výsledkem této zajímavé spolupráce.
Dále proběhne v říjnu premiéra italské choreografky Chiary Girolomini, která byla členkou mezinárodní poroty na České taneční platformě 2006, a poté si v na workshopech vybrala pro projekt 3 české tanečnice ? Doru Ho?tovou, Andreu Lame?ovou a Lenku Bartůňkovou.

Od 3. do 7. listopadu potě?í diváky akce s názvem ?Madrid baila en Praga? (Madrid tančí v Praze). Současný tanec plný ?panělského temperamentu bude určen dospělým i dětem. Po 50členném souboru Nacho Duata na Tanci Praha tato akce představí komorněj?í ?panělské soubory, zaměřené na soudobý tanec.

Do konce kalendářního roku jsou dále plánovány premiéry Jana Kodeta, Kristýny Celbové, Lenky Ottové s DOT 504, Karen Foss s NANOHACH a Antona Lachkého s DOT 504.
Kristýna Celbová a VerTe Dance budou koncem září reprezentovat český tanec v Mexiku v presti?ním sále Institutu Bellas Artes v Mexico City. Večer se bude skládat z choreografií Agáta 19, Nevěsty Cháronovy (Celbová) a Průzor hrdlem, Beneath the Silence (VerTeDance).

V nové sezóně se začíná realizovat projekt Tanec ?kolám, rozvíjený ve dvou směrech : prvním je obvyklej?í forma dopoledních představení pro ?koly v divadle Ponec i mimo Prahu, která jsou netradičně spojovány s interakcí. Druhým je pilotní program pravidelné výuky tance ve vybraných ?kolách různých stupňů, dokumentující vývoj a výsledky výuky konkrétních věkových a sociálních skupin dětí.

Tanec Praha se v srpnu účastnil mezinárodního tanečního veletrhu Tanzmesse v Düsseldorfu, kde prezentoval český tanec. Ředitelka tance Praha takté? oznámila potvrzení účasti Compagnie Marie Chouinard (Kanada) jako hlavního souboru pří?tího festivalu Tanec Praha 2007, který vystoupí 12. a 13. června 2007 v Sazka Areně.
NovĂ· sezĂłna v divadle Ponec
Divadlo Ponec vstupuje do svĂ? 6. sezĂłny. ZahĂ·jĂ­ ji vĂ˝jimeÄ«nĂ? veÄ«ery izraelskĂ˝ch taneÄ«nĂ­kĹŻ, v prĹŻbÄ?hu podzimu se chystĂ· sĂ?rie ?esti premiĂ?r a takĂ? Ĺ?ada reprĂ­z doplnÄ?nĂ· aktraktivnĂ­m ?panÄ?lskĂ˝m tĂ˝dnem.
SlavnostnĂ­ zahĂ·jenĂ­ pod nĂ·zvem ?IzraelskĂ˝ vĂ­kend? 10. a 11. zĂ·Ĺ?Ă­ pĹ?edstavĂ­ divĂ·kĹŻm to nejlep?Ă­ ze souÄ«asnĂ?ho tance v Izraeli. Oba veÄ«ery jsou uspoĹ?Ă·dĂ·ny ve spoluprĂ·ci s VelvyslanectvĂ­m Izraele v rĂ·mci Roku s ?idovskou kulturou ? 100 let ?idovskĂ?ho muzea v Praze. V Ponci vystoupĂ­ Arkadi Zaides a Shira Miasnik, Michal Mualem a Giannalberto de Filippis, Yasmeen Godder a Shlomi Bitton. ùīinkujĂ­cĂ­ o vĂ­kendu takĂ? pĹ?edajĂ­ svĂ? zku?enosti na workshopech pro profesionĂ·lnĂ­ taneÄ«nĂ­ky. Po prvnĂ­m pĹ?edstavenĂ­ (10.9.) bude nĂ·sledovat moderovanĂ· diskuze s taneÄ«nĂ­ky.

KromÄ? tance z Izraele se v zĂ·Ĺ?Ă­ uskuteÄ«nĂ­ premiĂ?ra novĂ?ho dĂ­la skupiny NANOHACH v choreografii Ioany Mony Popovici s nĂ·zvem ?PortrĂ?t? (vĂ­ce v sekci PĹ?edstavenĂ­) a pĹ?edpremiĂ?ra novĂ? choreografickĂ? prĂ·ce ?Extraction? Pierra Nadauda a jeho skupiny mamacallas. V tomto dĂ­le budou úīinkovat Zdenka SvĂ­tekovĂ·, Lenka VokurkovĂ· a Pierre Nadaud, kteĹ?Ă­ na tomto projektu pracujĂ­ formou rezidencĂ­ ve Francii, NÄ?mecku a nynĂ­ v ĦR.

V Ĺ?Ă­jnu se mĹŻ?ete tÄ??it na novĂ? dĂ­lo VerTeDance z Ceny Sazky ?za objev v tanci? 2005. Tereza OndrovĂ· a Veronika KnytlovĂ· se v novĂ?m projektu soustĹ?edĂ­ narozdĂ­l od dosavadnĂ­ tvorby pouze na choreografii; samy v pĹ?edstavenĂ­ tanÄ«it nebudou. V pĹ?edstavenĂ­ ?Braves?, kterĂ? autorky oznaÄ«ujĂ­ jako pohybovÄ?-divadelnĂ­, bude úīinkovat 7 aktĂ?rĹŻ ? Helena ArenbergerovĂ·, VladimĂ­r Burian a 5 dÄ?tĂ­. Nechme se pĹ?ekvapit vĂ˝sledkem tĂ?to zajĂ­mavĂ? spoluprĂ·ce.
DĂ·le probÄ?hne v Ĺ?Ă­jnu premiĂ?ra italskĂ? choreografky Chiary Girolomini, kterĂ· byla Ä«lenkou mezinĂ·rodnĂ­ poroty na ĦeskĂ? taneÄ«nĂ­ platformÄ? 2006, a potĂ? si v na workshopech vybrala pro projekt 3 Ä«eskĂ? taneÄ«nice ? Doru Ho?tovou, Andreu Lame?ovou a Lenku BartĹŻĹ?kovou.

Od 3. do 7. listopadu potÄ??Ă­ divĂ·ky akce s nĂ·zvem ?Madrid baila en Praga? (Madrid tanÄ«Ă­ v Praze). SouÄ«asnĂ˝ tanec plnĂ˝ ?panÄ?lskĂ?ho temperamentu bude urÄ«en dospÄ?lĂ˝m i dÄ?tem. Po 50Ä«lennĂ?m souboru Nacho Duata na Tanci Praha tato akce pĹ?edstavĂ­ komornÄ?j?Ă­ ?panÄ?lskĂ? soubory, zamÄ?Ĺ?enĂ? na soudobĂ˝ tanec.

Do konce kalendĂ·Ĺ?nĂ­ho roku jsou dĂ·le plĂ·novĂ·ny premiĂ?ry Jana Kodeta, KristĂ˝ny CelbovĂ?, Lenky OttovĂ? s DOT 504, Karen Foss s NANOHACH a Antona LachkĂ?ho s DOT 504.
KristĂ˝na CelbovĂ· a VerTe Dance budou koncem zĂ·Ĺ?Ă­ reprezentovat Ä«eskĂ˝ tanec v Mexiku v presti?nĂ­m sĂ·le Institutu Bellas Artes v Mexico City. VeÄ«er se bude sklĂ·dat z choreografiĂ­ AgĂ·ta 19, NevÄ?sty ChĂ·ronovy (CelbovĂ·) a PrĹŻzor hrdlem, Beneath the Silence (VerTeDance).

V novĂ? sezĂłnÄ? se zaÄ«Ă­nĂ· realizovat projekt Tanec ?kolĂ·m, rozvĂ­jenĂ˝ ve dvou smÄ?rech : prvnĂ­m je obvyklej?Ă­ forma dopolednĂ­ch pĹ?edstavenĂ­ pro ?koly v divadle Ponec i mimo Prahu, kterĂ· jsou netradiÄ«nÄ? spojovĂ·ny s interakcĂ­. DruhĂ˝m je pilotnĂ­ program pravidelnĂ? vĂ˝uky tance ve vybranĂ˝ch ?kolĂ·ch rĹŻznĂ˝ch stupĹ?ĹŻ, dokumentujĂ­cĂ­ vĂ˝voj a vĂ˝sledky vĂ˝uky konkrĂ?tnĂ­ch vÄ?kovĂ˝ch a sociĂ·lnĂ­ch skupin dÄ?tĂ­.

Tanec Praha se v srpnu úīastnil mezinĂ·rodnĂ­ho taneÄ«nĂ­ho veletrhu Tanzmesse v DĂĄsseldorfu, kde prezentoval Ä«eskĂ˝ tanec. Ĺ?editelka tance Praha taktĂ?? oznĂ·mila potvrzenĂ­ úīasti Compagnie Marie Chouinard (Kanada) jako hlavnĂ­ho souboru pĹ?Ă­?tĂ­ho festivalu Tanec Praha 2007, kterĂ˝ vystoupĂ­ 12. a 13. Ä«ervna 2007 v Sazka ArenÄ?.
Malta přivítá balet ND
5. prosince 2006 se ji? podruhé na Maltě uskuteční představení s názvem ?Český balet?, které divákům představí klasické i současné baletní umění v podání na?ich předních sólistů. V minulém roce se projekt uskutečnil za podpory Českého velvyslanectví v Římě a stal se začátkem dlouhodobé spolupráce mezi Národním divadlem a Teatro Manoel. Cílem projektu je předev?ím podpora a vzájemné poznávání v oblasti divadla, výtvarného umění a hudby. Slavnostní večer je sestaven z choreografií klasického i moderního repertoáru: Pas de deux z baletů Giselle, Don Quijote, Korzár, ?ípková Rů?enka, slavný duet choreografa G. Balanachina Čajkovskij, Pas de deux, koncertní verze choreografie J. Kyliána Petite Mort a Návrat do neznámé země nebo vybrané části z choreografií Imprint S. Hounsella a Through Nana?s Eyes I. Galiliho.
Malta pĹ?ivĂ­tĂ· balet ND
5. prosince 2006 se ji? podruhĂ? na MaltÄ? uskuteÄ«nĂ­ pĹ?edstavenĂ­ s nĂ·zvem ?ĦeskĂ˝ balet?, kterĂ? divĂ·kĹŻm pĹ?edstavĂ­ klasickĂ? i souÄ«asnĂ? baletnĂ­ umÄ?nĂ­ v podĂ·nĂ­ na?ich pĹ?ednĂ­ch sĂłlistĹŻ. V minulĂ?m roce se projekt uskuteÄ«nil za podpory ĦeskĂ?ho velvyslanectvĂ­ v Ĺ?Ă­mÄ? a stal se zaÄ«Ă·tkem dlouhodobĂ? spoluprĂ·ce mezi NĂ·rodnĂ­m divadlem a Teatro Manoel. CĂ­lem projektu je pĹ?edev?Ă­m podpora a vzĂ·jemnĂ? poznĂ·vĂ·nĂ­ v oblasti divadla, vĂ˝tvarnĂ?ho umÄ?nĂ­ a hudby. SlavnostnĂ­ veÄ«er je sestaven z choreografiĂ­ klasickĂ?ho i modernĂ­ho repertoĂ·ru: Pas de deux z baletĹŻ Giselle, Don Quijote, KorzĂ·r, ?Ă­pkovĂ· RĹŻ?enka, slavnĂ˝ duet choreografa G. Balanachina Ħajkovskij, Pas de deux, koncertnĂ­ verze choreografie J. KyliĂ·na Petite Mort a NĂ·vrat do neznĂ·mĂ? zemÄ? nebo vybranĂ? Ä«Ă·sti z choreografiĂ­ Imprint S. Hounsella a Through Nana?s Eyes I. Galiliho.
Představení S. Amberta Signature(s) v Dobří?i - zájezd
Zastoupení Burgundska v Praze vás zve na nejnověj?í představení choreografa Serge Amberta - Signature(s). Zájezd na toto představení na zámku Dobří? se koná 10. května 2006.
Program
17h00: odjezd zvlá?tním autobusem ze Smíchova (Praha 5 ? místo odjezdu bude upřesněno při rezervování vstupenky)
18h00: prohlídka zámku Dobří? s průvodcem
19h00: představení Signature(s)
přibli?ně 21h00: odjezd z Dobří?e a návrat na Prahu 5 autobusem
Vstup zdarma ! Počet míst je omezen. Doprava autobusem podmíněna počtem účastníků.
Potvrďte prosím rezervaci co nejdříve.
Tel./zázn.: (+420) 296 32 86 00
Mobil: (+420) 732 587 654
E.mail: bourgogne@bourgogne.cz
PĹ?edstavenĂ­ S. Amberta Signature(s) v DobĹ?Ă­?i - zĂ·jezd
ZastoupenĂ­ Burgundska v Praze vĂ·s zve na nejnovÄ?j?Ă­ pĹ?edstavenĂ­ choreografa Serge Amberta - Signature(s). ZĂ·jezd na toto pĹ?edstavenĂ­ na zĂ·mku DobĹ?Ă­? se konĂ· 10. kvÄ?tna 2006.
Program
17h00: odjezd zvlĂ·?tnĂ­m autobusem ze SmĂ­chova (Praha 5 ? mĂ­sto odjezdu bude upĹ?esnÄ?no pĹ?i rezervovĂ·nĂ­ vstupenky)
18h00: prohlĂ­dka zĂ·mku DobĹ?Ă­? s prĹŻvodcem
19h00: pĹ?edstavenĂ­ Signature(s)
pĹ?ibli?nÄ? 21h00: odjezd z DobĹ?Ă­?e a nĂ·vrat na Prahu 5 autobusem
Vstup zdarma ! PoÄ«et mĂ­st je omezen. Doprava autobusem podmĂ­nÄ?na poÄ«tem úīastnĂ­kĹŻ.
PotvrĬte prosĂ­m rezervaci co nejdĹ?Ă­ve.
Tel./zĂ·zn.: (+420) 296 32 86 00
Mobil: (+420) 732 587 654
E.mail: bourgogne@bourgogne.cz
Ceny Thálie 2005 v oboru balet, pantomima a jiný tanečně-dramatický ?ánr
Nominace za mimořádný ?enský jevi?tní výkon v roce 2005
Ivona Jeličová
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Macbeth
libreto a re?ie: Libor Vaculík
scéna: Jan Du?ek
kostýmy: Josef Jelínek
hudební spolupráce: Petr Malásek
choreografie: Jiří Pokorný
Premiéra: 19. března 2005
role - Lady Macbeth
Mladá tanečnice, která úspě?ně vytváří role v?ech charakterů, v Lady Macbeth ztvárnila ?enu posedlou touhou po moci. Svým výrazným herectvím a pohybovou plastikou, které vygradovaly ve scéně ?ílenství, se stala dominantou celého představení.

Tereza Podařilová
Národní divadlo Praha
Oněgin
choreografie: John Cranko
hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Premiéra: 10.listopadu 2005
role - Ta?ána
V roli Ta?ány zúročila své zku?enosti zralé tanečnice a její výkon se stal zá?itkem pro v?echny milovníky baletu. Její pohybová inteligence, kvalita provedení Crankovy choreografie, pravdivé herecké vedení role, které kulminuje ve strhujícím závěrečném duetu, mů?e konkurovat těm nejvy??ím kritériím.

Zuzana Susová
Národní divadlo Praha
Baletománie
autoři libreta: Petr Zuska, Václav Janeček
hudba: Petr Iljič Čajkovskij
choreografie: George Balanchin
re?ie: Petr Zuska
Premiéra: 24.února 2005
za sólo v Pas de deux P. I. Čajkovského
V pas de deux, je? se řadí ke klenotům tvorby G. Balanchina a které klade ty nejvy??í po?adavky na interpretaci, předvedla brilantní výkon, který zaujal svou suverenitou, muzikalitou a lehkostí. Svým projevem potírá fyzickou náročnost a nechává tak diváka v iluzi ně?né harmonie.

?ir?í nominace:
Olga Borisová Pračiková - role Egina v inscenaci Spartakus (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava)
Klára Kutilová - role Víla vánoc v inscenaci Louskáček (Národní divadlo Praha)
Anna Ondráčková - role Líza v inscenaci Marná opatrnost (Jihočeské divadlo České Budějovice)
Margareta Ple?ková - role Svanilda v inscenaci Coppelie (Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem)
Lenka Vágnerová - sólo v inscenaci Homo sentimentalis (Divadlo Ponec Praha)

Nominace za mimořádný mu?ský jevi?tní výkon v roce 2005
Jan Fousek
Národní divadlo Brno
Úplné zatmění
libreto, choreografie a re?ie: Libor Vaculík
hudba: Fryderyk Chopin, Arnold Schönberg, Jacques Offenbach
Premiéra: 11. listopadu 2005
role - Artur Rimbaud
Nesnadného úkolu, ztvárnění A. Rimbauda - tanečníka, se zhostil výtečně. Jeho pohyb má prostor, legáto a měkkost, která plně koresponduje s pohybovým slovníkem L.Vaculíka. V příběhu plném emocí a vyhrocených konfliktů, ře?ícím intimní vztah s P. Verlainem, vyzněl jeho výkon přesvědčivě.

Jiří Kodym
Národní divadlo Praha
Oněgin
choreografie: John Cranko
hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Premiéra: 10. listopadu 2005
role - Oněgin
Role Oněgina je výzvou pro tanečníka, která ověří připravenost zhostit se tak obtí?ného úkolu. Fyzické nároky, které jsou v choreografii J. Cranka kladeny na techniku slo?itých duetů, jsou extrémní a J. Kodym je zvládl spolehlivě. Ve spojení s citlivým vedením herecké linky vytvořil postavu na vysoké umělecké úrovni.

Martin ?ák
Národní divadlo Brno
Úplné zatmění
libreto, choreografie a re?ie: Libor Vaculík
hudba: Fryderyk Chopin, Arnold Schönberg, Jacques Offenbach
Premiéra: 11. listopadu 2005
role - Paul Verlaine
Osud prokletého básníka P. Verlaina pro?il s přesvědčivostí, která v konfrontaci s činoherním protěj?kem vyzněla identicky. Dramaticky vypjaté scény, ve kterých střídá surovost něhu a naplněný vztah bezmoc, jsou opro?těny od baletních manýr, a jeho výkon vyzněl proto lidsky a srozumitelně.

?ir?í nominace:
Viktor Gutov - role Macbeth v inscenaci Macbeth (Divadlo J. K. Tyla Plzeň)
Luká? Lepold - role Krassus v inscenaci Spartakus (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava)
Zdeněk Mládek - role Colas v inscenaci Marná opatrnost (Jihočeské divadlo České Budějovice)
Petr Palas - role Alan v inscenaci Marná opatrnost (Jihočeské divadlo České Budějovice)
David Stránský - sólo v inscenaci Čas bolesti (Státní opera Praha)
Schválila odborná porota pro udělování Cen Thálie pro balet, pantomimu nebo jiný tanečně-dramatický ?ánr.
Slo?ení poroty:
Předseda: Horák Jiří
Členové: Dercsényiová Lucie, Franková Dedková Kateřina, Janeček Václav, Kubicová Ivanka, Nečas Vladimír, ?túrová Astrid, ?ukov Igor

Slavnostní vyhlá?ení Cen Thálie proběhne 25.března 2006.
Ceny ThĂ·lie 2005 v oboru balet, pantomima a jinĂ˝ taneÄ«nÄ?-dramatickĂ˝ ?Ă·nr
Nominace za mimoĹ?Ă·dnĂ˝ ?enskĂ˝ jevi?tnĂ­ vĂ˝kon v roce 2005
Ivona Jeliīov÷
Divadlo J. K. Tyla PlzeĹ?
Macbeth
libreto a re?ie: Libor VaculĂ­k
scĂ?na: Jan Du?ek
kostýmy: Josef Jelínek
hudebnĂ­ spoluprĂ·ce: Petr MalĂ·sek
choreografie: JiĹ?Ă­ PokornĂ˝
PremiĂ?ra: 19. bĹ?ezna 2005
role - Lady Macbeth
MladĂ· taneÄ«nice, kterĂ· ĂşspÄ??nÄ? vytvĂ·Ĺ?Ă­ role v?ech charakterĹŻ, v Lady Macbeth ztvĂ·rnila ?enu posedlou touhou po moci. SvĂ˝m vĂ˝raznĂ˝m herectvĂ­m a pohybovou plastikou, kterĂ? vygradovaly ve scĂ?nÄ? ?Ă­lenstvĂ­, se stala dominantou celĂ?ho pĹ?edstavenĂ­.

Tereza PodaĹ?ilovĂ·
NĂ·rodnĂ­ divadlo Praha
OnÄ?gin
choreografie: John Cranko
hudba: Petr Iljiī Ħajkovskij
PremiĂ?ra: 10.listopadu 2005
role - Ta?Ă·na
V roli Ta?Ă·ny zĂşroÄ«ila svĂ? zku?enosti zralĂ? taneÄ«nice a jejĂ­ vĂ˝kon se stal zĂ·?itkem pro v?echny milovnĂ­ky baletu. JejĂ­ pohybovĂ· inteligence, kvalita provedenĂ­ Crankovy choreografie, pravdivĂ? hereckĂ? vedenĂ­ role, kterĂ? kulminuje ve strhujĂ­cĂ­m zĂ·vÄ?reÄ«nĂ?m duetu, mĹŻ?e konkurovat tÄ?m nejvy??Ă­m kritĂ?riĂ­m.

Zuzana SusovĂ·
NĂ·rodnĂ­ divadlo Praha
BaletomĂ·nie
autoĹ?i libreta: Petr Zuska, VĂ·clav JaneÄ«ek
hudba: Petr Iljiī Ħajkovskij
choreografie: George Balanchin
re?ie: Petr Zuska
PremiĂ?ra: 24.Ăşnora 2005
za sólo v Pas de deux P. I. Ħajkovsk�ho
V pas de deux, je? se Ĺ?adĂ­ ke klenotĹŻm tvorby G. Balanchina a kterĂ? klade ty nejvy??Ă­ po?adavky na interpretaci, pĹ?edvedla brilantnĂ­ vĂ˝kon, kterĂ˝ zaujal svou suverenitou, muzikalitou a lehkostĂ­. SvĂ˝m projevem potĂ­rĂ· fyzickou nĂ·roÄ«nost a nechĂ·vĂ· tak divĂ·ka v iluzi nÄ??nĂ? harmonie.

?ir?Ă­ nominace:
Olga Borisov÷ Praīikov÷ - role Egina v inscenaci Spartakus (N÷rodní divadlo moravskoslezsk� Ostrava)
KlĂ·ra KutilovĂ· - role VĂ­la vĂ·noc v inscenaci LouskĂ·Ä«ek (NĂ·rodnĂ­ divadlo Praha)
Anna OndrĂ·Ä«kovĂ· - role LĂ­za v inscenaci MarnĂ· opatrnost (JihoÄ«eskĂ? divadlo ĦeskĂ? BudÄ?jovice)
Margareta Ple?kov÷ - role Svanilda v inscenaci Coppelie (Severoīesk� divadlo opery a baletu ùstí nad Labem)
Lenka VĂ·gnerovĂ· - sĂłlo v inscenaci Homo sentimentalis (Divadlo Ponec Praha)

Nominace za mimoĹ?Ă·dnĂ˝ mu?skĂ˝ jevi?tnĂ­ vĂ˝kon v roce 2005
Jan Fousek
NĂ·rodnĂ­ divadlo Brno
ĂąplnĂ? zatmÄ?nĂ­
libreto, choreografie a re?ie: Libor VaculĂ­k
hudba: Fryderyk Chopin, Arnold SchĂ?nberg, Jacques Offenbach
PremiĂ?ra: 11. listopadu 2005
role - Artur Rimbaud
NesnadnĂ?ho Ăşkolu, ztvĂ·rnÄ?nĂ­ A. Rimbauda - taneÄ«nĂ­ka, se zhostil vĂ˝teÄ«nÄ?. Jeho pohyb mĂ· prostor, legĂ·to a mÄ?kkost, kterĂ· plnÄ? koresponduje s pohybovĂ˝m slovnĂ­kem L.VaculĂ­ka. V pĹ?Ă­bÄ?hu plnĂ?m emocĂ­ a vyhrocenĂ˝ch konfliktĹŻ, Ĺ?e?Ă­cĂ­m intimnĂ­ vztah s P. Verlainem, vyznÄ?l jeho vĂ˝kon pĹ?esvÄ?dÄ«ivÄ?.

JiĹ?Ă­ Kodym
NĂ·rodnĂ­ divadlo Praha
OnÄ?gin
choreografie: John Cranko
hudba: Petr Iljiī Ħajkovskij
PremiĂ?ra: 10. listopadu 2005
role - OnÄ?gin
Role OnÄ?gina je vĂ˝zvou pro taneÄ«nĂ­ka, kterĂ· ovÄ?Ĺ?Ă­ pĹ?ipravenost zhostit se tak obtĂ­?nĂ?ho Ăşkolu. FyzickĂ? nĂ·roky, kterĂ? jsou v choreografii J. Cranka kladeny na techniku slo?itĂ˝ch duetĹŻ, jsou extrĂ?mnĂ­ a J. Kodym je zvlĂ·dl spolehlivÄ?. Ve spojenĂ­ s citlivĂ˝m vedenĂ­m hereckĂ? linky vytvoĹ?il postavu na vysokĂ? umÄ?leckĂ? Ăşrovni.

Martin ?Ă·k
NĂ·rodnĂ­ divadlo Brno
ĂąplnĂ? zatmÄ?nĂ­
libreto, choreografie a re?ie: Libor VaculĂ­k
hudba: Fryderyk Chopin, Arnold SchĂ?nberg, Jacques Offenbach
PremiĂ?ra: 11. listopadu 2005
role - Paul Verlaine
Osud prokletĂ?ho bĂ·snĂ­ka P. Verlaina pro?il s pĹ?esvÄ?dÄ«ivostĂ­, kterĂ· v konfrontaci s Ä«inohernĂ­m protÄ?j?kem vyznÄ?la identicky. Dramaticky vypjatĂ? scĂ?ny, ve kterĂ˝ch stĹ?Ă­dĂ· surovost nÄ?hu a naplnÄ?nĂ˝ vztah bezmoc, jsou opro?tÄ?ny od baletnĂ­ch manĂ˝r, a jeho vĂ˝kon vyznÄ?l proto lidsky a srozumitelnÄ?.

?ir?Ă­ nominace:
Viktor Gutov - role Macbeth v inscenaci Macbeth (Divadlo J. K. Tyla PlzeĹ?)
LukĂ·? Lepold - role Krassus v inscenaci Spartakus (NĂ·rodnĂ­ divadlo moravskoslezskĂ? Ostrava)
ZdenÄ?k MlĂ·dek - role Colas v inscenaci MarnĂ· opatrnost (JihoÄ«eskĂ? divadlo ĦeskĂ? BudÄ?jovice)
Petr Palas - role Alan v inscenaci MarnĂ· opatrnost (JihoÄ«eskĂ? divadlo ĦeskĂ? BudÄ?jovice)
David Str÷nský - sólo v inscenaci Ħas bolesti (St÷tní opera Praha)
SchvĂ·lila odbornĂ· porota pro udÄ?lovĂ·nĂ­ Cen ThĂ·lie pro balet, pantomimu nebo jinĂ˝ taneÄ«nÄ?-dramatickĂ˝ ?Ă·nr.
Slo?enĂ­ poroty:
PĹ?edseda: HorĂ·k JiĹ?Ă­
ĦlenovĂ?: DercsĂ?nyiovĂ· Lucie, FrankovĂ· DedkovĂ· KateĹ?ina, JaneÄ«ek VĂ·clav, KubicovĂ· Ivanka, NeÄ«as VladimĂ­r, ?tĂşrovĂ· Astrid, ?ukov Igor

SlavnostnĂ­ vyhlĂ·?enĂ­ Cen ThĂ·lie probÄ?hne 25.bĹ?ezna 2006.
Výpomoc v Sazka aréně
Vá?ení tanečníci, choreografové a přátelé tance,
v souvislosti s představením ?panělské skupiny Compania Nacional de Danza, které se uskuteční na závěr festivalu TANEC PRAHA 2006 ve dnech 27. a 28. 6. v prostorách SAZKA Areny, Vám nabízíme aktivně se zapojit se projektu jako pomocný personál v hledi?ti (uvaděči) a vstupním foyeru (kontrola vstupenek při vstupu do hledi?tě aj.) s mo?ností alespoň jednou shlédnout celé představení. Zájemci musí být k dispozici po oba dva večery. Více informací: marketa.janouskova@divadloponec.cz
VĂ˝pomoc v Sazka arĂ?nÄ?
VĂ·?enĂ­ taneÄ«nĂ­ci, choreografovĂ? a pĹ?Ă·telĂ? tance,
v souvislosti s pĹ?edstavenĂ­m ?panÄ?lskĂ? skupiny Compania Nacional de Danza, kterĂ? se uskuteÄ«nĂ­ na zĂ·vÄ?r festivalu TANEC PRAHA 2006 ve dnech 27. a 28. 6. v prostorĂ·ch SAZKA Areny, VĂ·m nabĂ­zĂ­me aktivnÄ? se zapojit se projektu jako pomocnĂ˝ personĂ·l v hledi?ti (uvadÄ?Ä«i) a vstupnĂ­m foyeru (kontrola vstupenek pĹ?i vstupu do hledi?tÄ? aj.) s mo?nostĂ­ alespoĹ? jednou shlĂ?dnout celĂ? pĹ?edstavenĂ­. ZĂ·jemci musĂ­ bĂ˝t k dispozici po oba dva veÄ«ery. VĂ­ce informacĂ­: marketa.janouskova@divadloponec.cz
Kolokvium DanseLab A3
Občanské sdru?ení Setkávání současného tance (SE.S.TA) zve v?echny zájemce o současný tanec, uměleckou a tvůrčí pedagogiku na kolokvium DanseLab A3. Jedná se o setkání s umělci, tanečníky a choreografy, kteří na pozváni SE.S.TA a AST vyučovali od srpna 2005 v Praze a v Bratislavě a účastnili se stá?í v Paří?i.
Na kolokvium jsou pozváni zástupci institucí, které podpořily projekt, pedagogové z Francie, Slovenska a Česka, kteří se do projektu zapojili, stá?isté, fotografové a novináři, kteří projekt sledovali, osobnosti tanečního světa, tzn. choreografové, tanečníci, pedagogové, ředitelé ?kol, ředitelé festivalů nebo tanečních divadel.
Cílem tohoto setkání je nejenom to, aby se jednotliví umělci setkali a lépe poznali, ale aby měli mo?nost zhodnotit výsledky cyklu stá?í, které se uskutečnily v Praze a Bratislavě. K zpřesnění projektu a aplikovaných postupů mů?e dojít jen konfrontací vícero pohledů. Výsledek pomů?e nejenom posledním plánovaným stá?ím cyklu, ale bude mít dosah i pro pří?tí roky.

Setkáni bude zahájeno v sobotu 22. dubna 2006 ve 12.00, program potrvá do 19.00. Zakončení proběhne v neděli 23. dubna 2006 nejpozději v 17.00 (začátek v 10.00).

Místo: Francouzský institut v Praze, ?těpánská 35, Praha 1
Účast je zdarma; projekt byl mj. podpořen programem Evropské unie Culture 2000.
Blí?e viz www.s-s-t.cz/dok_sem_aktual/kolokvium.html (Pozn.: zde uvedeno chybné datum ukončení kolokvia)
Kontakt: Marie Kinsky, Pod Ka?tany 8, 160 00 Praha 6, T 224 317 901, F 224 318 831, E mkinsky@se-s-ta.cz
Kolokvium DanseLab A3
ObÄ«anskĂ? sdru?enĂ­ SetkĂ·vĂ·nĂ­ souÄ«asnĂ?ho tance (SE.S.TA) zve v?echny zĂ·jemce o souÄ«asnĂ˝ tanec, umÄ?leckou a tvĹŻrÄ«Ă­ pedagogiku na kolokvium DanseLab A3. JednĂ· se o setkĂ·nĂ­ s umÄ?lci, taneÄ«nĂ­ky a choreografy, kteĹ?Ă­ na pozvĂ·ni SE.S.TA a AST vyuÄ«ovali od srpna 2005 v Praze a v BratislavÄ? a úīastnili se stĂ·?Ă­ v PaĹ?Ă­?i.
Na kolokvium jsou pozvĂ·ni zĂ·stupci institucĂ­, kterĂ? podpoĹ?ily projekt, pedagogovĂ? z Francie, Slovenska a Ħeska, kteĹ?Ă­ se do projektu zapojili, stĂ·?istĂ?, fotografovĂ? a novinĂ·Ĺ?i, kteĹ?Ă­ projekt sledovali, osobnosti taneÄ«nĂ­ho svÄ?ta, tzn. choreografovĂ?, taneÄ«nĂ­ci, pedagogovĂ?, Ĺ?editelĂ? ?kol, Ĺ?editelĂ? festivalĹŻ nebo taneÄ«nĂ­ch divadel.
CĂ­lem tohoto setkĂ·nĂ­ je nejenom to, aby se jednotlivĂ­ umÄ?lci setkali a lĂ?pe poznali, ale aby mÄ?li mo?nost zhodnotit vĂ˝sledky cyklu stĂ·?Ă­, kterĂ? se uskuteÄ«nily v Praze a BratislavÄ?. K zpĹ?esnÄ?nĂ­ projektu a aplikovanĂ˝ch postupĹŻ mĹŻ?e dojĂ­t jen konfrontacĂ­ vĂ­cero pohledĹŻ. VĂ˝sledek pomĹŻ?e nejenom poslednĂ­m plĂ·novanĂ˝m stĂ·?Ă­m cyklu, ale bude mĂ­t dosah i pro pĹ?Ă­?tĂ­ roky.

SetkĂ·ni bude zahĂ·jeno v sobotu 22. dubna 2006 ve 12.00, program potrvĂ· do 19.00. ZakonÄ«enĂ­ probÄ?hne v nedÄ?li 23. dubna 2006 nejpozdÄ?ji v 17.00 (zaÄ«Ă·tek v 10.00).

MĂ­sto: FrancouzskĂ˝ institut v Praze, ?tÄ?pĂ·nskĂ· 35, Praha 1
ùīast je zdarma; projekt byl mj. podpoĹ?en programem EvropskĂ? unie Culture 2000.
Blí?e viz www.s-s-t.cz/dok_sem_aktual/kolokvium.html (Pozn.: zde uvedeno chybn� datum ukonīení kolokvia)
Kontakt: Marie Kinsky, Pod Ka?tany 8, 160 00 Praha 6, T 224 317 901, F 224 318 831, E mkinsky@se-s-ta.cz