TANEČNÍ AKTUALITY

Reportáže odjinud

IPEDA - Erasmus Intensive Program Dance analysis for New Ethnochoreologists Trondheim


IPEDA - Erasmus Intensive Program Dance analysis for New Ethnochoreologists
Trondheim - 25. 11. - 4. 12. 2005

Intenzivní studijní kurz IPEDA: "Dance analysis for New Ethnochoreologists", pořádalo oddělení Tanečních studií Norské univerzity Vědy a technologie v Trondheimu. Účast studentů HAMU se ji? postupně stává tradicí, co Kurz nabízel studentům desetidenní intenzivní program zaměřený na etnochoreologii, taneční antropologii a předev?ím na taneční analýzu. Sestával z teoretických předná?ek vedených lektory z různých zemí, z workshopů, skupinových diskuzí, tanečních workshopů, terénního pozorování a příprav ke zkou?ce, kterou měl být celý kurz zakončen. Účastníci tak mají mo?nost získat a? 7,5 ECTS kreditů za tento kurz, pokud do dvou měsíců po jeho ukončení odevzdají písemnou práci na dané téma k závěrečnému ohodnocení. Podle úrovně této práce jim bude dodatečně přiznán určitý počet dosa?ených kreditů.

Kurz se konal v severonorském přístavním městě Trondheim, historickém sídle vikingského krále Olafa, a v bohatém programu nechyběl ani volný čas na procházky po pobře?í fjordu či za poznáním památek města.
Po příjezdu jsme byli ubytováni ve čtyřlů?kových pokojích turistického hostelu, vzdáleném asi 10 minut chůze od centra města. Bydleli zde společně studenti i profesoři, co? v mnohém usnadňovalo celkovou organizaci a příjemně povzbuzovalo ke vzájemné komunikaci. Budova univerzity stála na druhém konci města, ale doprava byla zaji?těná linkovými autobusy. Lekce začínaly teoreticky v devět nebo deset hodin ráno, končily mezi čtvrtou a ?estou hodinou večer. Z deseti dnů měli ale studenti třikrát volné celé dopoledne. V poledne byla hodinová pauza na oběd, zaji?těný v univerzitě; ostatní jídla (kromě snídaně a uvítací večeře v indické restauraci) si v?ichni zaji??ovali sami.
Kurzu se zúčastnilo 25 studentů: z Francie (6), Maďarska (6), Litvy (3), České republiky (3), Anglie (2), Hawaie (2), Řecka (2) a Irska (1). Celkem třináct lektorů přijelo do Trondheimu z Norska, ?védska, Řecka, Turecka, Anglie (2), Irska, Hawaie, Francie, Maďarska, České Republiky, Litvy a Rumunska.
Lekce probíhaly vět?inou formou předná?ek dopoledne a pomocí workshopů, diskuzí a ostatních aktivit odpoledne. Čtyřiceti pěti minutové bloky byly střídány patnáctiminutovými přestávkami, během nich? byly k dispozici káva a čaj. Program byl velmi bohatý a ka?dý účastník tak měl mo?nost najít si v něm svá oblíbená témata. Navíc byly předná?ky doplněné video, audio i praktickými tanečními ukázkami a workshopy, kde byla mo?nost si vyzkou?et mnoho tanců na vlastním těle. Velmi přínosné byly i skupinové diskuse, ve kterých získal ka?dý dostatečný prostor vyjádřit své názory a dozvědět se více o pohledu ostatních studentů na tuté? problematiku. Také pro individuální diskuzi s lektory bylo v?dy dostatek příle?itostí.
Dva večery byl zaji?těn večerní program ve městě určený k přiblí?ení taměj?í taneční kultury. Jednou v obyčejné hospůdce, kam chodívali místní lidé tančit, podruhé v tanečním sále Trondheimského tanečního folklorního souboru. Obě tyto zku?enosti navazovaly na předchozí teoretickou přípravu k terénnímu pozorování a vy?adovaly od nás také zpětnou reflexi.
Je?tě před začátkem kurzu byli v?ichni studenti obesláni souborem článků a studií, jejich? přečtení mělo slou?it k lep?í orientaci během kurzu. Toté? následovalo po jeho ukončení. Studie se týkají probíraných a souvisejících témat, autory jsou předev?ím právě lektoři kurzu. To umo?nilo v?em účastníkům odnést si poznatky nejen z poslechu odborných předná?ek, které byly pro vět?inu z nás v cizím jazyce dost náročné, ale i z ti?těné podoby stě?ejních my?lenek předná?ejících. Právě o tyto studie se mohli studenti opírat při psaní své závěrečné eseje. Ka?dý měl mo?nost si vybrat ze tří různých témat zaměřených buď na antropologii, historiografii nebo taneční analýzu a ze čtyř jazyků, v něm? mů?e být esej napsána: angličtina, francouz?tina, ru?tina a nordický jazyk (dán?tina, ?véd?tina, nor?tina). Práci bylo nutné odevzdat do poloviny února a do konce letního semestru bude lektory vyhlá?en výsledek zkou?ky, který mů?e studentům přispět a? 7, 5 ECTS kredity.
Pro mě byl celý kurz velmi přínosný, díky své dobré organizaci a rozvr?ení nebyl navzdory bohatství informací přehnaně náročný ani únavný. Atmosféra byla velmi příjemná a přátelská, upřímné pracovní nad?ení v?ech opravdu naka?livé.

reportá? Lucie Bure?ová
IPEDA - Erasmus Intensive Program Dance analysis for New Ethnochoreologists Trondheim


IPEDA - Erasmus Intensive Program Dance analysis for New Ethnochoreologists
Trondheim - 25. 11. - 4. 12. 2005

IntenzivnĂ­ studijnĂ­ kurz IPEDA: "Dance analysis for New Ethnochoreologists", poĹ?Ă·dalo oddÄ?lenĂ­ TaneÄ«nĂ­ch studiĂ­ NorskĂ? univerzity VÄ?dy a technologie v Trondheimu. ùīast studentĹŻ HAMU se ji? postupnÄ? stĂ·vĂ· tradicĂ­, co Kurz nabĂ­zel studentĹŻm desetidennĂ­ intenzivnĂ­ program zamÄ?Ĺ?enĂ˝ na etnochoreologii, taneÄ«nĂ­ antropologii a pĹ?edev?Ă­m na taneÄ«nĂ­ analĂ˝zu. SestĂ·val z teoretickĂ˝ch pĹ?ednĂ·?ek vedenĂ˝ch lektory z rĹŻznĂ˝ch zemĂ­, z workshopĹŻ, skupinovĂ˝ch diskuzĂ­, taneÄ«nĂ­ch workshopĹŻ, terĂ?nnĂ­ho pozorovĂ·nĂ­ a pĹ?Ă­prav ke zkou?ce, kterou mÄ?l bĂ˝t celĂ˝ kurz zakonÄ«en. ùīastnĂ­ci tak majĂ­ mo?nost zĂ­skat a? 7,5 ECTS kreditĹŻ za tento kurz, pokud do dvou mÄ?sĂ­cĹŻ po jeho ukonÄ«enĂ­ odevzdajĂ­ pĂ­semnou prĂ·ci na danĂ? tĂ?ma k zĂ·vÄ?reÄ«nĂ?mu ohodnocenĂ­. Podle ĂşrovnÄ? tĂ?to prĂ·ce jim bude dodateÄ«nÄ? pĹ?iznĂ·n urÄ«itĂ˝ poÄ«et dosa?enĂ˝ch kreditĹŻ.

Kurz se konal v severonorskĂ?m pĹ?Ă­stavnĂ­m mÄ?stÄ? Trondheim, historickĂ?m sĂ­dle vikingskĂ?ho krĂ·le Olafa, a v bohatĂ?m programu nechybÄ?l ani volnĂ˝ Ä«as na prochĂ·zky po pobĹ?e?Ă­ fjordu Ä«i za poznĂ·nĂ­m pamĂ·tek mÄ?sta.
Po pĹ?Ă­jezdu jsme byli ubytovĂ·ni ve Ä«tyĹ?lĹŻ?kovĂ˝ch pokojĂ­ch turistickĂ?ho hostelu, vzdĂ·lenĂ?m asi 10 minut chĹŻze od centra mÄ?sta. Bydleli zde spoleÄ«nÄ? studenti i profesoĹ?i, co? v mnohĂ?m usnadĹ?ovalo celkovou organizaci a pĹ?Ă­jemnÄ? povzbuzovalo ke vzĂ·jemnĂ? komunikaci. Budova univerzity stĂ·la na druhĂ?m konci mÄ?sta, ale doprava byla zaji?tÄ?nĂ· linkovĂ˝mi autobusy. Lekce zaÄ«Ă­naly teoreticky v devÄ?t nebo deset hodin rĂ·no, konÄ«ily mezi Ä«tvrtou a ?estou hodinou veÄ«er. Z deseti dnĹŻ mÄ?li ale studenti tĹ?ikrĂ·t volnĂ? celĂ? dopoledne. V poledne byla hodinovĂ· pauza na obÄ?d, zaji?tÄ?nĂ˝ v univerzitÄ?; ostatnĂ­ jĂ­dla (kromÄ? snĂ­danÄ? a uvĂ­tacĂ­ veÄ«eĹ?e v indickĂ? restauraci) si v?ichni zaji??ovali sami.
Kurzu se zúīastnilo 25 studentĹŻ: z Francie (6), MaĬarska (6), Litvy (3), ĦeskĂ? republiky (3), Anglie (2), Hawaie (2), Ĺ?ecka (2) a Irska (1). Celkem tĹ?inĂ·ct lektorĹŻ pĹ?ijelo do Trondheimu z Norska, ?vĂ?dska, Ĺ?ecka, Turecka, Anglie (2), Irska, Hawaie, Francie, MaĬarska, ĦeskĂ? Republiky, Litvy a Rumunska.
Lekce probĂ­haly vÄ?t?inou formou pĹ?ednĂ·?ek dopoledne a pomocĂ­ workshopĹŻ, diskuzĂ­ a ostatnĂ­ch aktivit odpoledne. ĦtyĹ?iceti pÄ?ti minutovĂ? bloky byly stĹ?Ă­dĂ·ny patnĂ·ctiminutovĂ˝mi pĹ?estĂ·vkami, bÄ?hem nich? byly k dispozici kĂ·va a Ä«aj. Program byl velmi bohatĂ˝ a ka?dĂ˝ úīastnĂ­k tak mÄ?l mo?nost najĂ­t si v nÄ?m svĂ· oblĂ­benĂ· tĂ?mata. NavĂ­c byly pĹ?ednĂ·?ky doplnÄ?nĂ? video, audio i praktickĂ˝mi taneÄ«nĂ­mi ukĂ·zkami a workshopy, kde byla mo?nost si vyzkou?et mnoho tancĹŻ na vlastnĂ­m tÄ?le. Velmi pĹ?Ă­nosnĂ? byly i skupinovĂ? diskuse, ve kterĂ˝ch zĂ­skal ka?dĂ˝ dostateÄ«nĂ˝ prostor vyjĂ·dĹ?it svĂ? nĂ·zory a dozvÄ?dÄ?t se vĂ­ce o pohledu ostatnĂ­ch studentĹŻ na tutĂ?? problematiku. TakĂ? pro individuĂ·lnĂ­ diskuzi s lektory bylo v?dy dostatek pĹ?Ă­le?itostĂ­.
Dva veÄ«ery byl zaji?tÄ?n veÄ«ernĂ­ program ve mÄ?stÄ? urÄ«enĂ˝ k pĹ?iblĂ­?enĂ­ tamÄ?j?Ă­ taneÄ«nĂ­ kultury. Jednou v obyÄ«ejnĂ? hospĹŻdce, kam chodĂ­vali mĂ­stnĂ­ lidĂ? tanÄ«it, podruhĂ? v taneÄ«nĂ­m sĂ·le TrondheimskĂ?ho taneÄ«nĂ­ho folklornĂ­ho souboru. ObÄ? tyto zku?enosti navazovaly na pĹ?edchozĂ­ teoretickou pĹ?Ă­pravu k terĂ?nnĂ­mu pozorovĂ·nĂ­ a vy?adovaly od nĂ·s takĂ? zpÄ?tnou reflexi.
Je?tÄ? pĹ?ed zaÄ«Ă·tkem kurzu byli v?ichni studenti obeslĂ·ni souborem Ä«lĂ·nkĹŻ a studiĂ­, jejich? pĹ?eÄ«tenĂ­ mÄ?lo slou?it k lep?Ă­ orientaci bÄ?hem kurzu. TotĂ?? nĂ·sledovalo po jeho ukonÄ«enĂ­. Studie se tĂ˝kajĂ­ probĂ­ranĂ˝ch a souvisejĂ­cĂ­ch tĂ?mat, autory jsou pĹ?edev?Ă­m prĂ·vÄ? lektoĹ?i kurzu. To umo?nilo v?em úīastnĂ­kĹŻm odnĂ?st si poznatky nejen z poslechu odbornĂ˝ch pĹ?ednĂ·?ek, kterĂ? byly pro vÄ?t?inu z nĂ·s v cizĂ­m jazyce dost nĂ·roÄ«nĂ?, ale i z ti?tÄ?nĂ? podoby stÄ??ejnĂ­ch my?lenek pĹ?ednĂ·?ejĂ­cĂ­ch. PrĂ·vÄ? o tyto studie se mohli studenti opĂ­rat pĹ?i psanĂ­ svĂ? zĂ·vÄ?reÄ«nĂ? eseje. Ka?dĂ˝ mÄ?l mo?nost si vybrat ze tĹ?Ă­ rĹŻznĂ˝ch tĂ?mat zamÄ?Ĺ?enĂ˝ch buĬ na antropologii, historiografii nebo taneÄ«nĂ­ analĂ˝zu a ze Ä«tyĹ? jazykĹŻ, v nÄ?m? mĹŻ?e bĂ˝t esej napsĂ·na: angliÄ«tina, francouz?tina, ru?tina a nordickĂ˝ jazyk (dĂ·n?tina, ?vĂ?d?tina, nor?tina). PrĂ·ci bylo nutnĂ? odevzdat do poloviny Ăşnora a do konce letnĂ­ho semestru bude lektory vyhlĂ·?en vĂ˝sledek zkou?ky, kterĂ˝ mĹŻ?e studentĹŻm pĹ?ispÄ?t a? 7, 5 ECTS kredity.
Pro mÄ? byl celĂ˝ kurz velmi pĹ?Ă­nosnĂ˝, dĂ­ky svĂ? dobrĂ? organizaci a rozvr?enĂ­ nebyl navzdory bohatstvĂ­ informacĂ­ pĹ?ehnanÄ? nĂ·roÄ«nĂ˝ ani ĂşnavnĂ˝. AtmosfĂ?ra byla velmi pĹ?Ă­jemnĂ· a pĹ?Ă·telskĂ·, upĹ?Ă­mnĂ? pracovnĂ­ nad?enĂ­ v?ech opravdu naka?livĂ?.

reportĂ·? Lucie Bure?ovĂ·